Ședință ordinară la Consiliul Local, joi, 23.02.2017, ora 14

2.747

Ședința ordinară a Consiliului Local Buhuși aferentă lunii februarie va avea loc în data de 23.02.2017 orele 14:00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr.5, cu următoarele Proiecte ale Ordinei de zi:

1. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” – inițiator Primarul orașului Buhuși.

2. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii, bunul imobil – teren intravilan în suprafaţă totală de 33,00 mp, situat în Buhuşi, Str. T. Vladimirescu, nr.101, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare – inițiator Primarul orașului Buhuși.

3. Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 16 şi 21 din H.C.L. nr. 181/20.12.2016 ,,privind aprobarea impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2017’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși.

4. Proiect de Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,INFIINTARE COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT“, intravilan orașul Buhusi, beneficiar SC AQUA PARC SRL ROZNOV – inițiator Primarul orașului Buhuși.

5. Proiect de Hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Buhuși și serviciile publice subordonate Consiliului Local Buhuși, pentru anul 2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

6. Proiect de Hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.20/16.02.2015 ,,pentru aprobarea componenței Comisiei de Siguranță a Circulației constituită la nivelul Orașului Buhuși, aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei de siguranţa circulaţiei, precum și completarea Anexei la H.C.L. nr.41/29.03.2012’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși.

7. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB – inițiator Primarul orașului Buhuși.

8. Proiect de Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiilor în suprafaţă totală de 117,00 mp, reprezentând S1 – sală de forță – 101,00 mp și S2 – vestiar – 16,00 mp, situate în Buhuşi, Str. Libertății, în incinta Sălii Polivalente „Moldova” – proprietate publică a orașului, în vederea desfășurării de activități fitness și culturism – inițiator Primarul orașului Buhuși.

9. Proiect de Hotărâre privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptateîn perioada anilor 2013 – 2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

10. Proiect de Hotărâre privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată
(amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni, amenzi RATB) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anilor 2010 -2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

11. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea, în conformitate cu Planul de situație nr.7216/07.02.2017, a art.1, alin.(1) și art.3, alin.(1) din Contractele de concesionare:nr.8343/05.06.2002;nr.8338/05.06.2002;nr.2897/22.02.2005;nr.15818/15.06.2007; nr.28750/10.01.2012;nr.12530/15.08.2006;nr.3898/30.01.2017;nr.8341/05.06.2002; nr.29299/30.08.2016; nr.2318/26.01.2004; nr.589/16.01.2014; nr.8342/05.06.2002 – terenuri, situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară – inițiator Primarul orașului Buhuși.

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Centrului de zi pentru copilul aflat în dificultate – Complexul de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Centrului de îngrijire și recuperare de zi pentru copilul cu handicap/dizabilități – Complexul de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

14. Proiect de Hotărâre pentru completarea poziției 3 și modificarea poziției 5 din Anexa nr.5 a H.C.L. nr.184/20.12.2016 ,,privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole(intravilan, extravilan), terenuri utilizate în scop utilitar (persoane juridice, fizice), amplasare chioşcuri, terase de vară, terenuri închiriate cu destinaţie păşune’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși.

15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși.

16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii spre finanţare la MDRAP, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiera de interes local, oraș Buhuși; OB1 Tineretului-Letcana L=0,914km și OB2 Bodești – Orbic L=2,783 km, oraş Buhuşi, judeţ Bacău” şi modificarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile – inițiator Primarul orașului Buhuși.

17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare trama stradală în orașul Buhuși, județul Bacău” – inițiator Primarul orașului Buhuși.

18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2 din Orașul Buhusi, județul Bacău” – inițiator Primarul orașului Buhuși.

19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și schimbare destinație în gradiniță cu patru săli de grupa în Orașul Buhuși, județul Bacău” – inițiator Primarul orașului Buhuși.

20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Construire grădiniță cu doua săli de grupă în Orașul Buhusi, județul Bacău” – inițiator Primarul orașului Buhuși.

21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Extindere și modernizare rețelei de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public din orașul Buhuși, județul Bacău” – inițiator Primarul orașului Buhuși.

22. Proiect de Hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale nr. 63610, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 8143/16.02.2017, a bunului imobil – teren intravilan în suprafaţă totală de 15,00 mp, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai (față sediu NextGen) și aprobarea închirierii directe a acestuia, în vederea amplasării unui modul pentru desfășurarea activității de: reparare a echipamentelor de comunicații – inițiator Primarul orașului Buhuși.

23. Proiect de Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiului în suprafaţă totală de 178,00 mp, situat în Buhuşi, N. Bălcescu, Nr. 1 (etaj, incinta Casei de Cultură) – proprietate publică a orașului, în vederea desfășurării activității de dans sportiv – inițiator Primarul orașului Buhuși.

24. Informarea domnului consilier Găucan Vasile privind activitatea pe anul 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here