Ședință ordinară la Consiliul Local Buhuși, miercuri, 29 noiembrie

2.845

Ședința ordinară a Consiliului Local Buhuși aferentă lunii noiembrie va avea loc în data de 29.11.2017, ora 14:00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr.5, cu următoarele Proiecte ale Ordinei de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2018 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

2. Proiect de Hotărâre privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului cu până la 500%, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite – inițiator Primarul orașului Buhuși.

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor care au obţinut distincţii /rezultate deosebite – Premiul I,II,III sau medalii – aur, argint, bronz la etapele judeţene şi interjudeţene/regionale la competiţiile şcolare, olimpiade școlare, concursuri, etc. – inițiator consilier local Apostică Elena.

4. Proiect de Hotărâre privind reactualizarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole – inițiator Primarul orașului Buhuși.

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz pentru suprafața de 1 mp teren si a dreptului de servitute pentru o suprafată de 5 mp teren apartinând domeniului public al orasului Buhusi, către SC DELGAZ GRID SA, în vederea executării lucrării „Alimentare cu energie electrica spalatorie auto SC SABIEX COM SRL” Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

6. Proiect de Hotărâre privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a ,,Listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartiției imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși – strada Libertății, nr. 92, pentru domnul Brăescu Gheorghe – inițiator Primarul orașului Buhuși.

8. Proiect de Hotărâre privind includerea unor mijloace fixe în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Buhuși, rezultate în urma implementării investiției ,,Extinderea infrastructurii de canalizare în orașele Buhuși și Moinești”, în cadrul proiectului de investiții ”Extinderea infrastructurii și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, darea în administrare a mijloacelor fixe către SC CRAB SA și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu acestea – inițiator Primarul orașului Buhuși.

9. Proiect de Hotărâre privind darea în administrare către SC CRAB SA a terenului pus la dispoziție pentru construirea obiectivului ,,Staţia de epurare ape uzate Buhuși și conducta de evacuare ape epurate staţie de epurare ape uzate Buhuși”, în cadrul proiectului ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Bacău” și completarea cu acesta a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – inițiator Primarul orașului Buhuși.

10. Proiect de Hotărâre privind mandatarea ADIB să semneze, după casarea efectivă a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 din HCL nr.104/31.07.2017 și art. 2 și 3 din HCL nr. 10 din 01.02.2016, în numele U.A.T. oraşul Buhuşi, actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.556/2006/29.11.2010, pentru modificarea corespunzătoare a Anexei IV- ,,Lista bunurilor proprietate publică şi privată aferentă serviciilor şi care sunt transmise spre folosinţă operatorului pe durata contractului” – inițiator Primarul orașului Buhuși.

11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare trotuare pe partea stângă și dreaptă a străzii Libertăţii, oraș Buhuși, judeţul Bacău” – inițiator Primarul orașului Buhuși.

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III – 2017 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi, din buget local și activități autofinanțate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

13. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși pe anul 2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ,,Extindere spațiu comercial’’, pe teren concesionat în suprafață de 68 mp, conform contractului nr.40921/2017, situat în orașul Buhuși, str. A.I. Cuza (zona față Bl.2), în imediata vecinătate a clădirii în care a funcționat ,,Complexul Elegant”, proprietatea numiților ROȘU CONSTANTIN și MARIA – inițiator Primarul orașului Buhuși.

15. Proiect de Hotărâre privind însuşirea documentaţiei de cadastru nr.63674, înregistrată la instituţia noastră sub nr.35785/12.09.2017, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară, precum și a documentaţiei de evaluare nr.35786/12.09.2017, aprobarea vânzării prin metoda negocierii directe şi a preţului minim de negociere în vederea vânzării directe, a bunului imobil – teren intravilan cuprins în limitele îngrădite de proprietate găsit în plus la măsurătorile cadastrale față de actele de proprietate, situat în Buhuşi, Str. T. Vladimirescu, Nr.101, în suprafaţă de 33,00 mp – inițiator Primarul orașului Buhuși.

16. Proiect de Hotărâre privind modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a excedentului rezultat la secțiunea funcționare a anului 2016 al Spitalului Orașenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III – 2017 al Spitalului Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

19. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului și modificarea listei obiectivelor de investiţii ale Spitalului orăşenesc Buhuşi pe anul 2017- inițiator Primarul orașului Buhuși.

20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III – 2017 al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi, din buget local și activitati autofinanţate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III – 2017 al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuşi, din buget local și activități autofinanțate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

22. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III – 2017 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuşi, din buget local și activități autofinanțate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

23. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III – 2017 al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuşi, din buget local și activități autofinanțate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

24. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 1/14.01.2015 ,,privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

25. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.1, punctul 1 din HCL nr.113/31.08.2017 ,,privind desemnarea unor persoane – consilieri locali – care să facă parte din Consiliul de Administraţie al unităţilor preuniversitare de învăţământ din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe site-ul www.primariabuhusi.ro

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here