PV al ședinței ordinare a CL Buhuși – 29.10.2015

1.566

PROCES – VERBAL

al şedinţei ordinare a Consiliului Local Buhuşi

încheiat astăzi 29.10.2015, ora 14:00

 

Se constată că ședință este constitutivă, fiind prezenți 14 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcţie. Lipsesc următorii consilieri locali: dl Braşoveanu Sorin – concediu, dl Ichim Adrian – absent şi dl Buculei Vasile Daniel (a fos prezent în cadrul comisiei de specialitate). La ședință participă reprezentanți ai mass – media, dl Păduraru Adrian, dl Zaharia Vasile-administrator public, dl Pricop Gelu, dl Stoleru Anghel şi dl Călin Romeo.

Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare ce a fost trimis pe e-mail domnilor consilieri. Se aprobă în unanimitate procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.09.2015, care după 3 zile de la ţinerea şedinţei a fost afişat, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, se aduce la cunoștință consilierilor locali prevederile art. 46 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia „nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor, consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.

Dl Preşedinte Teslariu Dan dă citire ordinei de zi.

Se supune la vot ordinea de zi, fără punctul nr.9 Proiect de hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii, bunul imobil –  teren extravilan – situat în T12, în suprafaţă de 2,9667 ha, aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare şi punctul nr.10 Proiect de hotărâre privind însușirea documentaţiei de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare, aprobarea vânzării acestuia prin metoda licitaţiei publice deschise cu strigare, precum şi aprobarea preţului minim de pornire a licitaţiei în vederea vânzării, pentru bunul imobil –  teren extravilan – T12, P322 în suprafaţă de 4,01 ha, având nr. cadastral 62027 înregistrat sub nr.24256/22.10.2014, care nu au fost avizate de comisia economică şi cea juridică. Se aprobă în unanimitate din cei prezenți.

 Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuşi, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Buhuşi, Primăria oraşului Buhuşi şi Asociaţia OvidiuRo, în vederea derulării proiectelor „Fiecare Copil în Grădiniţă” şi „Fiecare Copil în Şcoală” – inițiator Primarul orașului Buhuși.

Dl Preşedinte Teslariu Dan prezintă acest punct și precizează ca acest proiect de hotărâre a fost avizat în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Buhuși.

Dl Cojocaru Cristian: Mai concret, puteţi detalia?

Dl Zaharia Vasile: Aşa cum am avut şi anul trecut acest protocol încheiat cu organizaţia neguvernamentală OvidiuRo, pentru copiii care provin din familii cu venituri modeste şi care nu-şi pot trimite copiii la şcoală, s-a iniţiat această acţiune prin care aceste familii vor fi sprijnite, cu condiţia să trimită copiii la şcoală. Dacă copiii din lista aceasta, pe care dumneavoastră aţi primit-o, nu frecventează sau au absenţe, nu vor beneficia de acest sprijin în valoare de 150 lei/copil pe care primăria, prin acest protocol, îl va acorda. Anul trecut cu aceşti bani s-au cumpărat rechizite, încălţăminte şi haine pentru aceşti copii. Vreu să menţionez că aceşti copii sunt înscrişi la şcolile  „Mihail Andrei” şi „Ştefan cel Mare” care acoperă zonele cele mai defavorizate, respectiv Colonia Bistriţei şi zona Mocirla, unde sunt foarte multe familii cu venituri mici. Suma va fi alocată în două tranşe, una plătibilă în luna noiembrie şi cealaltă în luna martie 2016.

Dl Cojocaru Cristian: Este vorba de 37 de copii.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi a fost aprobat de Consiliul Local Buhuşi cu următorul cvorum:  DA – 14, NU – 0, ABŢ – 0.

Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la HCL nr.115/2014 ,,privind modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”, a H.C.L. nr.107/31.10.2013, H.C.L. nr. 131/2013, H.C.L. nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanţii, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criterii de acces la o locuinţă pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși.

Dl Preşedinte Teslariu Dan prezintă acest punct și precizează ca acest proiect de hotărâre a fost avizat în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Buhuși.

Dl Zaharia Vasile: S-au eliberat două locuinţe, din cele 48 de locuinţe ANL, prin renunţarea a 2 familii. În comisia de repartizare s-a stabilit ca următorii 2 de pe lista nominală a solicitanţilor, în ordinea punctajului, să beneficieze de aceste locuinţe.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi a fost aprobat de Consiliul Local Buhuşi cu următorul cvorum:  DA – 14, NU – 0, ABŢ – 0.

Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

Dl Preşedinte Teslariu Dan prezintă acest punct și precizează ca acest proiect de hotărâre a fost avizat în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Buhuși, cu amendament legat de scoaterea din cadrul Anexei nr. 14 a taxei de salubritate pentru agenţii economici autorizaţi să funcţioneze în oraşul Buhuşi, în cuantum de 10 lei/salariat/lună.

Dl Cojocaru Cristian: La discuţiile avute în cadrul comisiei economice s-a stabilit că în acest an, noutatea care putea surveni la elaborarea proiectului de hotărâre, ar fi putut fi, conform OUG privind stabilirea clădirilor neîngrijite, să apară acea supraimpozitare de 500%. Pentru aceasta, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei economice, am stabilit că vom elabora proiecte de hotărâre separate, primul va stabili criteriile conform cărora vor fi stabilite criteriile conform cărora vor fi declarate clădiri neîngrijite, şi al doilea proiect de hotărâre va consta în inventarierea acestor clădiri. Din păcate, pentru noi Consiliu Local, avem în proprietate nenumărate asemenea clădiri situate în partea de jos a oraşului, şi spun din păcate pentru că sunt o emblemă a oraşului, la intrarea în oraş, de foarte mult timp, şi sper ca măcar acum, cu apariţia acestei OUG, executivul, noi Consiliu Local, să găsim o metodă de a schimba faţa acestui oraş care dăinuie de foarte multă vreme. În rest, aceleaşi condiţii cu bonificaţia, acelaşi nivel de inpozitare pentru clădiri şi terenuri.

Dl Zaharia Vasile: Ca noutate, mai apare ceva în această hotărâre, şi anume că din acest an se vor impozita şi terenurile de sub clădire, inclusiv cota indiviză de teren la apartamentele de la bloc şi acest fapt va suscita întrebări din partea locuitorilor. În al doilea rând, toate terenurile din curte, indiferent de natura de folosinţă, vor fi impozitate ca terenuri curţi-construcţii, până la suprafaţa de 400 m2.  În acelaşi timp, cuantumul impozitului pe clădiri, faţă de anul 2015, este mai mic în 2016.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi a fost aprobat de Consiliul Local Buhuşi cu următorul cvorum:  DA – 14, NU – 0, ABŢ – 0.

Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Oraşului Buhuşi, modificarea listei de investiţii a Consiliului Local Buhuşi, precum şi rectificarea bugetelor unităţilor preuniversitare de învăţământ din orașul Buhuși pe anul 2015  – inițiator Primarul orașului Buhuși.

Dl Preşedinte Teslariu Dan prezintă acest punct și precizează ca acest proiect de hotărâre a fost avizat în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Buhuși.

În cadrul comisiei economice, dna Director Executiv Maria Popu a dat unele explicaţii cu privire la sumele prevăzute în rectificarea bugetară.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi a fost aprobat de Consiliul Local Buhuşi cu următorul cvorum:  DA – 13, NU – 0, ABŢ – 1 (dl Andrei Ioan la anexa nr.1).

Punctul 5. Proiect de Hotărâre  privind preluarea de către Consiliul Local de la Compania Națională de Investiții SA a aşezământului cultural Casa de Cultură  Buhuşi şi a terenului aferent în suprafaţă de 2.354 mp  și aprobarea trecerii aşezământului cultural Casa de Cultură Buhuşi şi a terenului aferent în suprafaţă de 2.354 mp din domeniul privat în domeniul public al  Oraşului Buhuşi inițiator Primarul orașului Buhuși.

Dl Preşedinte Teslariu Dan prezintă acest punct și precizează ca acest proiect de hotărâre a fost avizat în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Buhuși, cu menţiunea că trebuie să se respecte protocolul.

Dl Găucan Vasile: În prezent, Casa de Cultură Buhuşi arată bine. S-au investit multe fonduri pentru reabilitarea integrală a acestei clădiri de cultură, şi cred că executivul va trebui să găsească un Director de Casă de Cultură, care să administreze cu foarte multă răspundere. O altă problemă este că terenul care este între blocuri şi Casa de Cultură, în partea de Est, a fost îngrădit şi arată destul de urât. Acolo ar trebui instalate ronduri de flori, câteva bănci, trotuare…Dacă terenul este proprietatea cuiva, nu am putea noi să recuperăm acest teren? Terenul acela, din câte ştiu eu a fost a d-lui Mănciulescu.

Dl Zaharia Vasile: Vă aduc la cunoştinţă că acum 2 luni, în cadrul acestui consiliu, s-a aprobat scoaterea din registru spaţiilor verzi a acestei suprafeţe, câştigată la retrocedare, prin hotărâre judecătorească, şi apoi intrând în circuitul civil şi fiind vândută încă la 2-3 persoane. Acum, din informaţiile pe care le deţin, există o cerere de certificat de urbanism pentru edificarea unei clădiri pe acea porţiune de teren.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi a fost aprobat de Consiliul Local Buhuşi cu următorul cvorum:  DA – 14, NU -0, ABŢ – 0.

 

 Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind desemnarea d-lui Hobu Ovidiu – Preşedinte al Consiliului de administraţie al clubului sportiv,,HANDBAL CLUB BUHUŞI” în vederea îndeplinirii atribuţiilor de preşedinte al clubului sportiv ,,HANDBAL CLUB BUHUŞI”, până la ocuparea postului prin concurs – în condițiile legi – inițiator consilier local Crețulescu Vasile.

Dl Preşedinte Teslariu Dan prezintă acest punct și precizează ca acest proiect de hotărâre a fost avizat în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Buhuși.

Dl Găucan Vasile: Dl Hobu Ovidiu, ca preşedinte al acestui club este activ şi îşi face datoria în mod corespunzător. În două luni consiliul de administraţie al clubului s-a întâlnit de opt ori şi s-au aprobat diverse activităţi, programe, cheltuieli efectuate din fondurile Consiliului Local. Până la organizarea concursului, dl Hobu este cel mai potrivit să ocupe acest post de preşedinte al acestui club sportiv. Ridic problema încălzirii sălii de sport pe sezonul rece, şi vin cu rugămintea către executiv să discute cu dl Director Fercu pentru a putea organiza pregătirea, pe timp de iarnă, în sala de sport a Liceului „Ion Borcea”.

Dl Şarban Gheorghe: Când a fost schimbat Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestui club, conform legislaţiei în vigoare, conducerea colectivă aparţine consiliului de administraţie. Numirea d-lui Hobu trebuia să treacă prin Consiliul Local pentru că este o procedură absolut tehnică, pentru că nu poţi să ai drept de semnătură dacă nu este desemnată o anumită persoană. Asta înseamnă, ca să înţeleagă toţi, că în continuare activitatea clubului va fi condusă de consiliul de administraţie. Ideal ar fi, ca pe viitor, să se funcţioneze cu acel stat de funcţii şi să se organizeze concursul.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi a fost aprobat de Consiliul Local Buhuşi cu următorul cvorum:  DA – 13, NU -0, ABŢ – 1 (dl Hobu Ovidiu).

Dl Cojocaru Cristian propune ca subiectul obiectivelor clubului sportiv ,,HANDBAL CLUB BUHUŞI” să facă subiectul unei emisiuni televizate la postul local de televiziune.

Punctul 7. Proiect de Hotărâre  privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 18.11.2010 – ,,privind punerea la dispoziţia proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, a terenului necesar pentru construcţia şi extinderea noilor investiţii aferente acestuia”, prin punerea la dispoziţia proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” a unui teren, aflat în domeniul public, în lungime de 2.803 m,  pentru amplasarea unor conducte de refulare pentru Stațiile de Pompare Ape Uzate inițiator Primarul orașului Buhuși.

Dl Preşedinte Teslariu Dan prezintă acest punct și precizează ca acest proiect de hotărâre a fost avizat în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Buhuși.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi a fost aprobat de Consiliul Local Buhuşi cu următorul cvorum:  DA – 14, NU -0, ABŢ – 0.

Punctul 8. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Buhuși nr. 86 din 18.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău», modificată prin HCL nr. 118 din 26.10.2012 și H.C.L. nr.82/30.09.2015 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

Dl Preşedinte Teslariu Dan prezintă acest punct și precizează ca acest proiect de hotărâre a fost avizat în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Buhuși.

Dl Cojocaru Cristian: Aş vrea să-mi susţin abţinerea la acest proiect. Aşa cum a fost specificat în cadrul comisiei economice, au fost trei studii de fezabilitate, cel din 2010 iniţial, cel din octombrie 2012 şi cel de acum. Cel de acum păstrează, în linii mari, indicatorii tehnico-economici stabiliţi la studiul de fezabilitate intitulat acolo REV 2. Cele 3 mari obiective ale acestui megaproiect au rămas aceleaşi în toate cele 3 studii de fezabilitate: 1. executarea canalizării pe traseul stabilit în primul studiu de fezabilitate; 2.  realizarea unui sistem de canalizare funcţional; 3.  racordarea tuturor proprietăţilor stabilite în anul 2010, precum şi a celor apărute în cei 5 ani care s-au scurs de atunci. Deci aceste 3 mari obiective au rămas fixate şi ele trebuie îndeplinite la terminarea acestui proiect. În linii mari, se păstrează aprox. 6200 ml de apă, se fac economie la 725 ml de canalizare deoarece s-au găsit canalizări efectuate sub egida cosiliului local, dar au apărut aprox. 2300 ml de conductă de refulare, pentru că cetăţenii noştri ar fi trebuit să fie pregătiţi în prealabil, şi probabil că mai este timpul necesar pentru acest lucru. Acest sistem de canalizare va fi mai modern  decât cel existent, în sensul că are implementat şi acel sistem SCADA care este amintit în documentaţie, adică un sistem de monitorizare computerizată a sistemului de alimentare cu apă care va avea la Buhuşi un centru de primire a datelor. Ceea ce prezintă acest studiu de fezabilitate REV 3 este nemaipomenit, însă nu pot să-mi dau votul pentru faptul că eu trebuie să dau acum un acord de principiu în ceea ce priveşte factura care va trebui plătită de cetăţean. Pentru că dacă vă uitaţi în continuare, se justifică creşterea investiţională la 30 mil lei noi, astfel încât cheltuielile de exploatare care vor fi calculate în cadrul acestui volum investiţional probabil că vor creşte automat preţul la apă. Eu vreau să votez la concret – au crescut cheltuielile de exploatare cu 20% ceea ce implică o creştere a tarifului la apă cu 1%. Am această prognoză în faţă şi pe aia o votez. Nu pot să-mi dau un acord de principiu referitor la factura pe care o va avea la plată cetăţeanul. Mi-am motivat astfel votul de abţinere la acest proiect, care, de altfel, este foarte generos în cuprinsul lui şi sperăm să fie aşa.

Dl Zaharia Vasile: Dl cosilier aproape că a prezentat întreg proiectul, dar cred că trebuie să fac unele menţiuni cu privire la ceea ce a menţionat dumnealui. Revizia1, Revizia 2 şi Revizia 3, valoric, a apărut din cauza unor condiţii de pe teren care nu au mai coincis cu condiţiile din proiect şi, în al doilea rând, au apărut ca urmare a faptului că s-a sublicitat faţă de valoarea iniţială a proiectului, şi am să vă dau exemplu: pentru aglomerarea Buhuşi, pentru că în Master Plan se vehiculează această noţiune de aglomerare, adică o comunitate mai mare de 10 mii de locuitori, proiectul iniţial pleca de la valoare de 24 370 982 lei, prin Revizia 2 s-a ajuns la valoarea de 23 000 004 lei, iar ca urmare a Reviziei 3 şi aproape a finalizării lucrărilor s-a ajuns la valoarea de 20 676 429 Euro. Deci o diferenţă de aproape 2 mil de Euro ca urmare a diferenţelor concrete de pe teren şi a sublicitării lucrărilor. Iar în ce priveşte punctul anterior care a fost votat, în oraşul Buhuşi extinderea majoră este pe cartierul Orbic care cuprinde aproape 5 km de reţea de canalizare, care trebuie să treacă dealul Orbicului şi atunci a apărut necesitatea montării a 11 staţii de pompare care nu au fost prinse iniţial pentru amplasarea conductelor de refulare. Apar diferenţe de proiect, în unele locuri au apărut mai multe cămine pentru că s-au montat în dreptul proprietăţii şi nu în dreptul locuinţelor, iar unele străzi au fost chiar omise, spre regretul nostru şi în defavoarea populaţiei, este vorba de capătul de pe strada Casa de Apă, capătul de pe strada Libertăţii şi 2 uliţi de pe Bodeşti.

Acest PH nu a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcție, fapt pentru care nu se va emite o Hotărâre de Consiliu în acest sens, așa cum prevede Legea nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare (abţineri –  dl Acatrinei Vasile, dl Ilisei Gabriel, dl Lupu Mihail, dl Olaru Ciprian Emilian şi dl Cojocaru Cristian).

Dl Găucan Vasile pune în discuţie problema actelor de vandalism petrecute în ultimele zile (pubele dezmembrate, semne de circulaţie distruse, borduri scoase) şi vine cu propunerea măririi efectivului de poliţişti locali cărora să li se aloce sectoare şi să lucreze în trei schimburi.

Dl Lupu Mihail propune monitorizarea video a oraşului şi solicită dlui Zaharia unele clarificări cu privire la stadiul de implementare a proiectului privind monitorizarea video a oraşului.

Dl Zaharia Vasile spune că operatorul aşteaptă avizul de la poliţie pentru a putea folosi aceste imagini în instanţă şi că achiziţia acestui serviciu nu poate fi finalizată fără acest aviz. Exista 32 de camere video care acoperi zonele vulnerabile din oraş.

Dl Căutișanu Gheorghe consideră că această problemă a furturilor este reală dar că ea nu este provocată doar de tineri şi propune iniţierea unui proiect de hotărâre prin care să se încerce  descurajarea acestor practici.

Dl Preşedinte Teslariu Dan supune la vot solicitarea de a se da cuvântul celor două persoane prezente în sală şi care doresc şă ridice anumite probleme – se aprobă în unanimitate.

Dl Pricopie Gelu, cetăţean al oraşului Buhuşi, este nemulţumit de starea în care să află muzeul oraşului Buhuşi şi critică lipsa unei monografii a oraşului.

Dl Teslariu Dan intervine şi informează despre existenţa proiectului, în curs de finalizare, privind elaborarea unei monografii complexe a oraşului Buhuşi amintind şi numele persoanelor care se ocupă de acest proiect.

Dl Călin Romeo, cetăţean al oraşului Buhuşi, îşi prezinta probleme socială personală urmănd să se găsească o soluţie la nivelul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei.

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă Teslariu Dan declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL ORAŞULUI,

                 TESLARIU DAN                           Cons. Jur. OANA MIHAI      

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here