PV al ședinței extraordinare a CL Buhuși – 13.11.2015

1.406

PROCES – VERBAL

al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Buhuşi

încheiat azi 13.11.2015, ora 12.00 

 

Dna Secretar constată că ședință este constitutivă, fiind prezenți 10 consilieri locali. Lipsă: dl Brașoveanu Sorin, dl Teslariu Dan, dl Lupu Mihail, dl Olaru Ciprian, dl Maftei Ctin, dra Macarie Anca, dl Șarban Ghe.

De asemenea, dna Secretar aduce la cunoștință domnilor consilieri prevederile art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 și solicită că cine are un interes patrimonial să se abțină în proiectul de hotărâre cu privire la fiecare in parte.

Dna Secretar – invit pe d-nii consilieri să facă propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni.

Dl Căutișanu Gheorghe propune pe d-l Andrei Ioan ca președinte de sedință pentru urmatoarele 3 luni.

Se supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate ca dl Andrei Ioan să fie preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni.

Dl Preşedinte Andrei Ioan dă citire Ordinei de zi. Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

 Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Oraşului Buhuşi, rectificarea bugetului Spitalului Orășenesc Buhuși, precum şi rectificarea bugetelor unităţilor preuniversitare de învăţământ din orașul Buhuși pe anul 2015 – iniţiator Primarul oraşului Buhuşi.

Dna Popu – prezintă acest punct și menționează că anexele unităților de învățământ de pe raza orașului Buhuși au suferit modificări față de materialul transmis domnilor consilieri pe e-mail.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi a fost aprobat de Consiliul Local Buhuşi cu următorul cvorum:  DA – 10, NU – 0, ABŢ – 0. 

Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Buhuși nr. 86 din 18.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău», modificată prin HCL nr. 118 din 26.10.2012 și H.C.L. nr.82/30.09.2015 – iniţiator Primarul oraşului Buhuşi.

Dl Maxim Mircea și Dl Zaharia Vasile prezintă acest punct.

Dl Cojocaru – La stabilirea preţului la apă şi canalizare, atunci când acesta va fi stabilit, să se aibă în vedere şi să se comunice conducătorilor CRAB faptul că scăderea volumului investiţional în Buhuşi şi sporirea numărului de abonaţi poate duce implicit la scăderea cheltuielilor de exploatare, şi prin urmare la scăderea preţului la apă sau menţinerea lui la un preţ stabilit până acum. Să se aibă în vedere şi să se consemneze acest lucru în procesul verbal şi votez pentru.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi a fost aprobat de Consiliul Local Buhuşi cu următorul cvorum:  DA – 10, NU – 0, ABŢ – 0.

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

  

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETARUL ORAŞULUI,

                   IOAN ANDREI                                                      Cons.Jur.OANA MIHAI

                                                 

                                                                                       

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here