Primăria Buhuși a scos la concurs 4 posturi

2.761

Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a patru funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:

• consilier, clasa I, grad profesional debutant – Comp. Constatare, Impunere, Încasare Debite și Salubritate;
• consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Comp. Executare Silită;
• consilier, clasa I, grad profesional asistent – Comp. Resurse Umane;
• consilier, clasa I, grad profesional principal – Comp. Achiziții Publice.

Concursul pentru ocuparea posturilor sus menționate, va avea loc la sediul Primăriei Buhuşi și se va desfășura în data de 18.04.2016, ora 10.00 proba scrisă și în data de 20.04.2016, ora 10.00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, până la data de 06.04.2016, ora 13.00. Acestea vor cuprinde:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Actele prevăzute la lit.b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Comp. Constatare, Impunere, Încasare Debite și Salubritate sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: fără vechime.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic, clasa I, grad profesional în cadrul Comp. Executare Silită sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 9 ani.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Comp. Resurse Umane sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 1 an.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Comp. Achiziții Publice sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, științelor juridice sau științelor inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– 18.04.2016, ora 10:00, la sediul Primăriei orașului Buhuși

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 06 aprilie 2016, la sediul instituţiei.

Date contact: Primăria orașului Buhuși, tel.: 0234261220, interior 121

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here