Primăria Buhuși angajează: Șef Birou SPCLEP

4.115

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou – Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor Buhuși, județul Bacău

Concursul se desfăşoară la sediul Agenția Națională a Funcționarilor Publici în data de 04 mai 2017, ora 10.00 proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu sediul din Bulevardul Mircea Vodă nr.44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, Bucureşti, România.

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate – număr pagini;
• cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate la Notariat. În cazul în care actele sunt trimise prin poștă la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, acestea vor fi obligatoriu legalizate la Notariat.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul, pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici www.anfp.gov.ro, precum și la Sediul Primăriei Orașului Buhuși.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726, 0374.112.741, precum și la Primăria Orașului Buhuși – tel:0234261220 – int.121

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here