Primăria Buhuși angajează: Consilier superior (Compartiment Stare Civilă)

4.133

Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, în baza Legii 188/1999 organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

– un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Stare Civilă din aparatul de specialitate al primarului

Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei Buhuşi în data de 25 iulie 2017, ora 10.00 proba scrisă şi în data de 27 iulie 2017, ora 10.00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la secretariatul comisiei de concurs. Acestea vor cuprinde:
a)formularul de înscriere;
b)copia actului de identitate;
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform Ordinului Nr. 192 din 17 ianuarie 2011
e)cazierul judiciar;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
g)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Comp. Stare Civilă:
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 9 ani.

Date contact: Primăria orașului Buhuși, tel.:0234261220, int.121.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here