HCL 98 / 30 iunie 2017

1.201

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 98 / 30 Iunie 2017

privind aprobarea „Programului  de îmbunătățire a eficienței energetice al UAT Orașul Buhuși pentru perioada 2016-2022”

Consiliul Local Buhuşi, Jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Raportul nr.24843/19.06.2017 al Biroului Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională;
–        Expunerea de motive nr.24844/19.06.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Ghidul solicitantului al Programului Operațional Regional 2014-2020, axa 3.1. B;
–        Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică, modificată și completată;
–        HG nr.122/2015 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice;
–        HCL nr.54/2017 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2017 si estimat pe anii 2018-2020;
–        Legea nr.195/2006 -Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
–        raportul comisiei agricole nr.25762/29.06.2017, raportul comisiei de urbanism nr.25772/29.06.2017, raportul comisiei economice nr.25811/30.06.2017 și raportul comisiei juridice nr.25821/30.30.06.2017, favorabile;
–        în baza dispoziţiilor art. 36, alin.2, lit. b, lit. c, lit.d, alin.4, lit. d, alin.5, lit.c, alin.6 lit.a, pct.13, art.45, art.48, alin.2, art.115 alin.1, lit.b, art.125 şi art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr.215/2001-cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice al UAT Orașul Buhuși pentru perioada 2016-2022”, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre. (anexa fiind prea mare, nu a putut fi atasata, insa poate fi consultata la cam.14 Primarie)
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi și Prefectului Judeţului Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.98
Din 30.06.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here