HCL 98 / 10 decembrie 2015

1.152

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 98 / 10 Decembrie 2015

privind aprobarea închirierii  directe de către numitul CĂPRIOARĂ CONSTANTIN a unei suprafeţe de teren intravilane – 12,50 mp/lot(2,50 x 5,00), situată în Buhuşi, str.1 Mai, în vederea amenajării, întreţinerii și  exploatării unui loc de parcare

Consiliul Local Buhuşi, Jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa Nr.30299/12.10.2015, prin care, numitul CĂPRIOARĂ C-TIN îşi exprimă opţiunea de a închiria o suprafaţă de teren – 12,50 mp/lot(2,50 x 5,00) intravilan, situat în Buhuşi, str.1 Mai, în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării unui loc de parcare;
– Raportul de specialitate nr.33369/09.11.2015 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi  nr.33370/09.11.2015;
– În baza prevederilor H.C.L nr.52/29.07.2010 – privind aprobarea Regulamentului pentru amenajarea, întreţinerea si exploatarea locurilor de parcare de reşedinţă situate pe raza oraşului Buhuşi; – modif si completata prin HCL nr.10/2012 și HCL nr.126/2013;
– Prevederile Legii nr.213/1998 – privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
– anexa nr.15 din HCL nr.88/2015 privind aprobarea  impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2016;
– Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– O.G. nr.71/2002 – privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local modificată şi completată prin Legea nr.3/2003;
– H.G. nr.955/2004 – pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local modificată şi completată prin H.G nr.672/2014;
– Legea nr.24/2007 – privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor – republicată şi modificată;
– Legea nr.333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor– republicată şi modificată prin H.G nr.301/2012;
– Legea nr.195/2006 – Legea-cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În baza dispoziţiilor art.10, art.27, art. 36, alin.2, lit.b, lit.c şi d, alin.4, lit.e, alin.5, lit.b, alin.6 lit.a, alin.9, art.45 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea directă a unei suprafeţe de teren intravilane – 12,50 mp/lot(2,50 x 5,00), situată în Buhuşi, str.1 Mai, de către numitul CĂPRIOARĂ CONSTANTIN, domiciliat în Buhuşi, str.1 Mai, bl.9, sc.A, ap.6, posesor al C.I. seria XC, nr.652670, CNP – 1660428272692, proprietar al autoturismului marca SEAT model ALTEA, având nr. certificat de înmatriculare – B00337560C şi nr.de înmatriculare – BC – 91 – CPR,  în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării unui loc de parcare.
Art.2. Se aprobă ca pentru anul 2015, taxa de închiriere pentru numitul CĂPRIOARĂ C-TIN, pe  1 loc de parcare -12,50 mp/lot(2,50 x 5,00), să fie de 50,00 lei/an/lot.
Art.3. Se aprobă ca încheierea contractului de închiriere să se efectueze pe o perioadă de maxim 1 an, cu posibilitatea prelungirii anuale prin act adiţional, având în vedere îndeplinirea obligatorie de către chiriaş a următoarelor condiţii:
– Plata la zi a chiriei datorate pentru bunul imobil închiriat.
– Plata la zi a tuturor taxelor şi impozitelor locale datorate, altele decât chiria stabilită prin contract.
– Prezentarea în original a cărţii de identitate a autoturismului
– Prezentarea în original a certificatului de înmatriculare a autoturismului
– Prezentarea în original a contractului de închiriere sau actul adiţional de prelungire eliberat în anul anterior
–  Respectarea celorlalte articole din Contractul iniţial de închiriere.
Art.4. Se împuterniceşte d-l Ionel Turcea – Primarul Oraşului Buhuşi, să reprezinte Consiliul Local Buhuşi în vederea semnării contractului de închiriere.
Art.5. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de  contencios administrativ competentă, în a cărei rază teritorială se află bunul.
Art.6. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituției Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IOAN ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.98
Din 10.12.2015

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here