HCL 97 / 30 iunie 2017

1.121

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 97 / 30 Iunie 2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al UAT Orașul Buhuși, a unor bunuri- mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune și casare, în condițiile legii

Consiliul Local Buhuşi, Jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Aviul conform al Ministerul Educației Naționale – Direcția Patrimoniu și Investiții nr.9326/09.06.2017;
– Raportul de specialitate nr.24708/19.06.2017 al compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr.24709/19.06.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile art.2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.10 (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
–  prevederile punctelor 1.1. și 1.2 ale Anexei nr.2 la HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.1, art.2, art.3 și ale art.4 din OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ- teritoriale;
– HCL nr.158/22.11.2016 privind aprobarea proiectului ,,Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”, oraș Buhuși, județul Bacău;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr.25762/29.06.2017, raportul comisiei de urbanism nr.25772/29.06.2017, raportul comisiei economice nr.25811/30.06.2017 și raportul comisiei juridice nr.25821/30.30.06.2017, favorabile;
– în temeiul art. 36, alin. 2, lit. b,c, alin.5, lit. „b”, alin.9, art. 45, art.48, alin.2, art.115 alin.1 lit.b, art.121 și art.123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al UAT Orașul Buhuși a bunurilor – mijloace fixe: piața agroalimentară din strada Pionierului, bloc NATO din strada Tudor Vladimirescu, fundația rămasă din fosta Școala nr.6 Marginea din orașul Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea bunurilor-mijloace fixe: piața agroalimentară din strada Pionierului, bloc NATO din strada Tudor Vladimirescu, fundația rămasă din fosta Școala nr.6 Marginea din orașul Buhuși (conform anexa nr.1) prin implementarea proiectului “Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”, oraș Buhuși, județul Bacău.
Art.3. Se aprobă scoaterea din inventariul domeniului public al UAT Orașului Buhuși a bunurilor- mijloace fixe: piața agroalimentară din strada Pionierului, bloc NATO din strada Tudor Vladimirescu, fundația rămasă din fosta Școala nr.6 Marginea din orașul Buhuși după ce proiectul “Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”, oraș Buhuși, județul Bacău va fi finalizat.
Art.4. Se mandatează Direcția Buget Finanțare Contabilitate din cadrul instituției pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune și casarea bunurilor- mijloace fixe: piața agroalimentară din strada Pionierului, bloc NATO din strada Tudor Vladimirescu, fundația rămasă din fosta Școala nr.6 Marginea din orașul Buhuși.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6.  Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B,  va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Institutiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.97
Din 30.06.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here