HCL 97 / 10 decembrie 2015

1.063

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 97 / 10 Decembrie 2015

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi  din serviciile subordonate  Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2016

       Consiliul local al oraşului Buhuşi, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Raportul nr.34724/24.11.2015 al Comp. Resurse Umane şi Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
–        Expunerea de motive nr.34725/24.11.2015 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Adresa nr.59589/09.12.2015 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici București;
–        Ordinul nr.7660/24.08.2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
–        Art.23 alin.2 lit.b si alin.3 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
–        Legea nr.140/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
–        Legea nr.284/2010 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Legii nr.283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr.80/2010 pentru completarea art.11 din O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
–        Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        În temeiul art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b, art.45 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată.

 HOTARĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi, pentru anul 2016, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IOAN ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.97
Din 10.12.2015

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here