HCL 96 / 30 iunie 2017

874

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 96 / 30 Iunie 2017

pentru modificarea art.1 (anexa) la HCL nr.78/2016 ,,privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă ANL, stabilirea ariei construite desfăşurate pe apartament, a duratei de recuperare a investiției și stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei pentru contractele de închiriere aflate în curs de executare’’

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– adresa nr.8040/24.05.2017 a Consiliului Județean Bacău, înregistrată la Primăria orașului Buhuși sub nr. 22020/29.05.2017;
– Procesul verbal nr.23942/09.06.2017 al Comisiei Sociale de Analiză şi Evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– raportul nr. 24833/19.06.2017 al compartimentului de specialitate;
– expunerea de motive nr. 24834/19.06.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Legea nr. 221/2015 privind aprobarea OG nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998;
– prevederile Legii nr. 114/1996 privind Legea locuinţei – republicată şi modificată;
– H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 – modificată şi completată;
– prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – modificată şi completată;
– Prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/17.06.2009, republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2001;
– Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată;
– H.C.L. nr.84/29.08.2013 privind aprobarea protocolului de predare-primire – Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii – amplasament: Str. Ion Vodă cel Cumplit, nr.9 cu 48 u.l., S+P+3E+M,Oraşul Buhuşi, jud. Bacău;
– H.C.L. nr. 98/15.10.2013 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.99/15.10.2013 privind aprobarea listei actelor doveditoare ce vor fi depuse de către solicitanţi în vederea soluţionării cererilor pentru obţinerea unei locuinţe construite prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Agenţia Naţională de Locuinţe;
– HCL nr.78/28.07.2016 privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă ANL, stabilirea ariei construite desfăşurate pe apartament, a duratei de recuperare a investiției și stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei pentru contractele de închiriere aflate în curs de executare;
– OUG nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– HGR nr.304/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
– prevederile Legii nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr.25762/29.06.2017, raportul comisiei de urbanism nr.25772/29.06.2017, raportul comisiei economice nr.25811/30.06.2017 și raportul comisiei juridice nr.25821/30.30.06.2017, favorabile;
– în baza art. 36 alin. 2, lit. c, d, alin.5. lit.b, alin.6 lit. a pct.17, art. 45, art.48 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală –  republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă modificarea art.1 (anexa) la HCL nr.78/2016 ,,privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă ANL, stabilirea ariei construite desfăşurate pe apartament, a duratei de recuperare a investiției și stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei pentru contractele de închiriere aflate în curs de executare’’, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.78/2016 rămân valabile.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi site-ul primăriei şi prin mijloace mass-media.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.96
Din 30.06.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here