HCL 95 / 30 iunie 2017

999

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 95 / 30 Iunie 2017

privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni, amenzi RATB) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anilor 2010 – 2017

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
        raportul nr.24835/19.06.2017 al compartimentului de specialitate;
        expunerea de motive nr.24836/19.06.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
        Certificat de deces seria DZ nr. 679936/20.12.2012 – Marin Gheorghe;
        Cererea nr. 9715/28.02.2017 a d-nei Costea Elena, domiciliată în Buhuși, str. Dragoș Vodă. Bl. 1, sc. C, ap. 10;
        Certificat de deces seria DC nr. 936565/12.12.2016 – Costea Constantin;
        Adresa Serv. Impozite și Taxe nr. 10726/07.03.2017 către SPCLEP Buhuși furnizare date Gabor Petrea;
        Răspuns SPCLEP Buhuși nr. 73053/08.03.2017 – Gabor Petrea decedat conform act deces nr. 679/21.04.2012;
        Adresa Serv. Impozite și Taxe nr. 21545/23.05.2017 către Compartiment de Stare Civilă Buhuși – furnizare date Gâscă Vasile;
        Răspuns Compartiment Stare Civilă nr. 63070/23.05.2017 – Gâscă Vasile decedat conform act deces nr. 159/11.11.2009;
        Cererea nr. 23834/09.06.2017 a d-nei Secure Valeria, domiciliată în Buhuși, str. A.I. Cuza, nr. 90;
        Certificat de deces seria D 10  nr. 0579702/08.05.2017 – Secure Dumitru;
        Cererea nr. 23846/09.06.2017 a d-nei Iorga Dorina, domiciliată în Buhuși, str. Tudor Vladimirescu, nr. 119;
        Certificat de deces seria DC  nr. 610955/21.10.2015 – Iorga Neculai;
        Extrase conform informațiilor furnizare de Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Bacău în baza Protocolului de colaborare nr. 3752307/2016, înregistrat la Primăria Buhuși sub nr. 39527/2016 încheiat între U.A.T. Buhuși și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București pentru următoarele persoane:
•        Judenschi Victor, cu fost domiciliu – str. Casa de apă, nr. 87– act deces nr. 160/2014;
•        Teodorescu Mihai, cu fostul domiciliu – str. Tineretului, bl. 6, sc. A, ap. 4 – act deces nr. 47/2016;
•        Vieru Ion, cu fostul domiciliu – str. Tineretului, bl. 8, sc. B, ap. 5 – act deces nr. 129/2012;
•        Platon Dumitru, cu fostul domiciliu – str. Tineretului, bl. 9, sc. B, ap. 3 – act deces nr. 1921/2012;
•        Ardeleanu Petru, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 213 – act deces nr. 215/2015;
•        Avătavului Dumitru, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 224 – act deces nr. 36/2010;
•        Ciubotaru Constantin, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 402 – act deces nr. 188/2016;
•        Ciuchi Viorel, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 403 – act deces nr. 1333/2015;
•        Cozma Gheorghe, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 208 – act deces nr. 1319/2011;
•        Gruia Costachi, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 352 – act deces nr. 93/2014;
•        Huzum Gheorghe Mădălin, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 134 – act deces nr. 176/2014;
•        Pristavu Vasile, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 121 – act deces nr. 688/2011;
•        Pristavu Vasile Benone, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 187 – act deces nr. 219/2015;
•        Solescu Constantin, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 452 – act deces nr. 163/2012;
•        Stan Ioan, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 348 – act deces nr. 11/2015;
•        Lupu Aurel, cu ultimul domiciliu – str. Calea Moinești, nr. 34 (cu fostul domiciliu – Buhuși, str. Tineretului, bl. 10, sc. D, ap. 23) – act deces nr. 30/2013;
•        Vasile Aurel, cu fostul domiciliu – str. Bistrița, nr. 20 – act deces nr. 36/2016;
•        Vizitiu Mircea, cu fostul domiciliu – str. Bistrița, nr. 8 – act deces nr. 5/2010;
•        Feraru Dorica, cu fostul domiciliu – str. Florilor, bl. 1, sc. A, ap. 15 – act deces nr. 156/2014;
•        Bădărău Ioan, cu fostul domiciliu – str. Tudor Vladimirescu, bl. 52, sc. A, ap. 41 – act deces nr. 2058/2010;
•        Voloc Vasile, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 84 – act deces nr. 49/2016;
•        Căpățînă Ana, cu fostul domiciliu – str. Tineretului, bl. 7, sc. C, ap. 13 – act deces nr. 171/2010;
•        Cincă Cristina, cu fostul domiciliu – str. Libertății, bl. 277, sc. F, ap. 3 – act deces nr. 2865/2013;
•        Ștribu Aurel, cu fostul domiciliu – str. Libertății, nr. 66 – act deces nr. 479/2010;
•        Jarcă Gheorghe, cu fostul domiciliu – str. Orbic, nr. 54 (fost Libertății, nr. ) – act deces nr. 29/2011;
•        Maftei Gheorghe, cu fostul domiciliu – str. Libertății, nr. 92 – act deces nr. 205/2015;
        prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată şi republicată;
        Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
        Raportul comisiei economice nr.25811/30.06.2017 și Raportul comisiei juridice nr.25821/30.30.06.2017, favorabile;
        în baza art.9,art.10,art. 36 alin. 2,lit. b, alin.4 lit. a şi c, alin.9,art. 45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală –  republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scăderea debitelor de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni, amenzi RATB) în valoare totală de 31498 lei, existente în sold la data de 19.06.2017 pentru un număr de 32 contribuabilii decedați în cursul anilor 2010 – 2017, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, precum şi Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.95
Din 30.06.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here