HCL 94 / 4 decembrie 2015

1.304

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 95 / 4 Decembrie 2015

privind rectificarea bugetului local al Oraşului Buhuşi, precum și rectificarea bugetului Spitalului Orășenesc Buhuși pe anul 2015

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
–        Adresa nr.10243/02.12.2015 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituția noastră sub nr.35403/02.12.2015;
–         Raportul nr.35419/02.12.2015al dnei Popu Maria – Director executiv;
–        Expunerea de motive nr.35541/03.12.2015 a Primarului orașului Buhuși;
–        H.C.L. nr.21/2015 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Local Buhuşi  pentru  anul  2015 și estimat pentru 2016 – 2018 ;
–        H.C.L. nr.22/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2016-2018  ;
–        Ordinul nr.1088/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
–        Legea nr.284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice – cu modificările şi completările ulterioare;
–        O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pentru anul 2015 – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr.187/2014 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        Prevederile art.27, art.36, alin.2 lit. a,b,d, alin.4, lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a,  alin.7, alin.9, art. 45 şi art.115, alin.1,lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Oraşului Buhuşi, precum și rectificarea bugetului Spitalului Orășenesc Buhuși pe anul 2015, conform anexelor 1 și 2 – părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.3. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul instituției și Spitalul Orășenesc Buhuși vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituției Prefectului judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IOAN ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr.95
Din 04.12.2015

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here