HCL 93 / 15 iunie 2017

746

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 93 / 15 Iunie 2017

privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși pe anul 2017  

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
        Referatul Compartimentului Casa de Cultură și Cinematograful “Victoria” nr. 23860 din 08.06.2017;
        Raportul nr. 23768/08.06.2017 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
        Expunerea de motive nr. 23769/08.06.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
        H.C.L. nr. 54/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2017 si estimat pe anii 2018-2020,
        Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
        Prevederile art. 1 alin. 2, art. 19, art. 20, art. 41, art. 44, art. 45, art. 49 și art. 73 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
        Prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017;
        Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
        Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
        raportul comisiei economice nr. 24392/15.06.2017, raportul comisiei juridice nr. 24402/15.06.2017, favorabile;
        Prevederile art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. a), b), d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pc. 4, alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Orașului Buhuși, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
ART. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 93
Din 15.06.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here