HCL 92 / 30 mai 2017

1.254

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 92 / 30 Mai 2017

privind susținerea, din bugetul local al Orașului Buhuși, a cofinanțării cu 10% din valoarea estimată de 2.000.000 lei necesară Spitalului Orășenesc Buhuși pentru dotorea cu echipamente și aparatură medicală ce urmează a fi achiziționate prin proiectul de investiții al Ministerului Sănătății pentru anul 2017 “Dotarea cu aparatură și echipamente medicale / mașini / mijloace de transport / alte categorii de echipamente și dotăti independente”

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
–        Adresa nr. 4865/17.05.2017 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la Primăria Buhuși cu nr. 19954/18.05.2017;
–        Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/18.05.2017 a Spitalului Orășenesc Buhuși;
–        Raportul de specialitate nr. 21565/23.05.2017 înaintat de Director executiv Popu Maria;
–        Expunerea de motive a primarului orașului Buhuși, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 21592 din 23.05.2017;
–        H.C.L. nr. 55/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Orășenesc Buhuși și estimat pe anii 2018-2020;
–        Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
–        Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;
–        Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
–        Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
–        Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
–        Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
–        prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadrul a descentralizării, modificată și completată;
–        raportul comisiei agricole nr. 21992/29.05.2017, raportul comisiei de urbanism nr.22002/29.05.2017, raportul comisiei economice nr.22091/30.05.2017, raportul comisiei juridice nr.22105/30.05.2017, favorabile;
–        În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (2) lit a), art. 48 alin. (2) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă susținerea, din bugetul local al Orașului Buhuși, a cofinanțării cu 10% din valoarea estimată de 2.000.000 lei necesară Spitalului Orășenesc Buhuși pentru dotorea cu echipamente și aparatură medicală ce urmează a fi achiziționate prin proiectul de investiții al Ministerului Sănătății pentru anul 2017 “Dotarea cu aparatură și echipamente medicale / mașini / mijloace de transport / alte categorii de echipamente și dotăti independente”, conform defalcării pe următoarele obiective:
        Aparat radioscopie + radiografie cu detector digital dinamic (imaginea va fi disponibilă pe CD/DVD) – valoare estimată 1.200.000 lei:
        Sterilizator cu aburi 110 l, cu accesorii – valoare estimată 300.000 lei;
        Sistem de ventilație steril în blocul operator – valoare estimată 500.000 lei.
Art. 2 Cofinanțarea din bugetul local al Orașului Buhuși va fi asigurată după perfectarea contractului de finanțare cu Ministerul Sănătății.
Art. 3 Sumele aferente procentului de cofinanțare vor fi alocate eșalonat, în baza documentelor justificative care atestă achizițiile de echipamente și aparatură medicală, conform contactului de finanțare cu Ministerul Sănătății.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Buget Finanțe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Buhuși și Spitalul Orășenesc Buhuși prin compartimentele de specialitate ale acestuia.
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică Primarului orașului Buhuși şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.92
Din 30.05.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here