HCL 90 / 30 mai 2017

703

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 90 / 30 Mai 2017

privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul I – 2017 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi, din buget local și activități autofinanțate

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă  ordinară;
Având în vedere:
•        Hotărârea Consiliului de Administrație nr.11/22.05.2017 a Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi;
•        Nota de fundamentare nr.679/23.05.2017 a Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi;
•        Adresa nr.680/23.05.2017 înaintată de Clubul Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr.20475/23.05.2017;
•        Expunerea de motive nr.20476/23.05.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
•        H.C.L. nr.68/27.04.2017 privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții autofinanțate pe anul 2017 şi estimat pe anii 2018-2020 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club Buhuși’’;
•        H.C.L. nr. 171/29.11.2016 privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe semestrul III – 2016 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi, din venituri proprii și activități autofinanțate;
•        H.C.L. nr. 57/2010 privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „HANDBAL CLUB BUHUŞI” – modificată și completată;
•        Ordinul nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității public;
•        Prevederile Legii nr.6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017;
•        Prevederile Legii nr.7/2017  a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
•        Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014;
•        Legea nr. 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice cu modificările și completările ulterioare;
•        Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Legea contabilităţii nr.82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
•         raportul comisiei economice nr.22091/30.05.2017, raportul comisiei juridice nr.22105/30.05.2017, favorabile;
•        Prevederile art.36, alin.2 lit. a,b,d, alin.4, lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, alin.9, art.45, art.48 alin.2   şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul I – 2017 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi, din buget local și activitati autofinanţate, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Clubul Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.90
Din 30.05.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here