HCL 84 / 30 mai 2017

706

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 84 / 30 Mai 2017

privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul I – 2017 al Orașului Buhuși din buget local  

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– adresa nr.824/13.04.2017 a ANAF înregistrată la instituția noastră sub nr.15789/20.04.2017;
– raportul nr.20347/22.05.2017 al Direcției Buget Finanțe Contabilitate;
– expunerea de motive nr. 20348/22.05.2017 a Primarului orașului Buhuși;
– H.C.L. nr. 54/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2017 si estimat pe anii 2018-2020;
–  Ordinul nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității public;
– Prevederile Legii nr.6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017;
– Prevederile Legii nr.7/2017  a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
– Legea nr. 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr.82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.22091/30.05.2017, raportul comisiei juridice nr.22105/30.05.2017, favorabile;
– Prevederile art. 27, art.36, alin.2 lit. a,b,d, alin.3, lit.b, alin. 4, lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, lit.c, alin.7, alin.9, art.45, art.48 alin.2  şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul I – 2017 al Orașului Buhuși, din buget local, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate din cadrul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.84
Din 30.05.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here