HCL 83 / 30 mai 2017

716

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 83 / 30 Mai 2017

privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanţilor mass – media pentru Consiliul Local şi Primăria orașului Buhuși

    Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:
– Raportul nr.19936/17.05.2017 al d-nei Mareș Elena  – consilier juridic și al d-nei Mihai Oana – secretarul orașului Buhuși;
– Expunerea de motive nr.19937/17.05.2017 al Primarului orașului Buhuși;
– prevederile art.30  și art.31 din Constituţia României,
– prevederile art. 18 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 30 din HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, modificată și completată;
– prevederile Legii nr.504/2002 – legea audiovizualului – cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a centralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr.21992/29.05.2017, raportul comisiei de urbanism nr.22002/29.05.2017, raportul comisiei economice nr.22091/30.05.2017, raportul comisiei juridice nr.22105/30.05.2017, favorabile;
– în baza prevederilor art. 36 alin. 9, art.45 alin. 1 și 2, art.48, alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acreditare a reprezentanţilor mass – media pentru Consiliul Local și Primăria orașului Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul orașului Buhuși, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului orașului Buhuși şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.83
Din 30.05.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here