HCL 82 / 30 mai 2017

1.224

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 82 / 30 Mai 2017

privind transformarea unei funcţii publice de consilier, grad profesional debutant, în consilier grad profesional asistent în cadrul Serviciului Impozite și Taxe – Comp. Constatare, Impunere, Încasare Debite și Salubritate, ca urmare a încheierii perioadei de stagiu a funcţionarului public debutant

Consiliul local al oraşului Buhuşi, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de evaluare a perioadei de stagiu nr.19288/12.05.2017, întocmit de doamna Popu Maria – director executiv al Primăriei orașului Buhuși, calificativul „corespunzător” obținut, precum și propunerea de numire în funcția publică definitivă a domnului Fercu Ionel Sorin;
– Avizul nr.2679/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  înregistrat la unitatea noastră cu nr.7681/13.02.2017;
– Raportul nr.19946/17.05.2017 al Comp. Resurse Umane;
– Expunerea de motive nr.19947/17.05.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din  fonduri publice;
– OUG nr. 57/2015 salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
– O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– O.U.G. nr.43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale;
– O.U.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
–        Hotărârea nr.1/2017 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe  ţară garantat în plată
– Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi  completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările şi  completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.22091/30.05.2017, raportul comisiei juridice nr.22105/30.05.2017, favorabile;
– în temeiul art.36 alin.(2) lit. a, alin.3,lit. b, alin.9,art.45, art.48, alin.2 şi art.115, alin.1,  lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transformarea unei funcţii publice de consilier, grad profesional debutant, în consilier grad profesional asistent în cadrul Serviciului Impozite și Taxe – Comp. Constatare, Impunere, Încasare Debite și Salubritate, ca urmare a încheierii perioadei de stagiu a funcţionarului public debutant.
Art.2. Statele de funcţii şi organigrama vor fi reactualizate într-o şedinţă viitoare a Consiliului Local Buhuşi, conform modificărilor aduse prin prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ,  modificată și completată.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate, ANFP Bucureşti şi va fi dusă la îndeplinire de către Comp. Resurse Umane și Comp. Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului din cadrul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.82
Din 30.05.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here