HCl 80 / 30 mai 2017

774

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 80 / 30 Mai 2017

pentru modificarea art.1 la H.C.L. nr.66/28.07.2016 ,,privind aprobarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ de Protecţie a Copilului de la nivelul oraşului Buhuşi’’

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        referatul nr.19703/16.05.2017  al Comp. Autoritate Tutelară;
–        expunerea de motive nr.19704/16.05.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        H.C.L. nr.66/28.07.2016 ,,privind aprobarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ de Protecţie a Copilului de la nivelul oraşului Buhuşi’’;
–        prevederile art.113-118 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–        prevederile art.9 alin.7 din H.G.R. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului – republicată şi modificată;
–        H.C.L. nr.50/25.06.2016 privind constituirea Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
–        Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
–        raportul comisiei economice nr.22091/30.05.2017, raportul comisiei juridice nr.22105/30.05.2017, favorabile;
–        în temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6, lit.a, pct.2, alin.9, art.45, art.48 alin.2  şi art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 la H.C.L. nr.66/28.07.2016 ,,privind aprobarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ de Protecţie a Copilului de la nivelul oraşului Buhuşi’’, după cum urmează:
,,Se aprobă componenţa Consiliului Comunitar Consultativ de Protecţie a Copilului de la nivelul oraşului Buhuşi, după cum urmează:
Vasile Zaharia        – Primarul oraşului Buhuşi
Rezmireș Gheorghe Daniel  – Viceprimarul oraşului Buhuşi
Oana Mihai            – Secretarul oraşului Buhuşi
Pahoncea Gabriela Carmen – Consilier local;
Hudici Mihaela  – Consilier Comp. Autoritate Tutelară (supleant: Grigoriu Magdalena – asistent medical Birou Protecţia Copilului – UNICEF);
Cristian Pintilie    – Agent de Siguranţă Publică Poliţia oraşului Buhuşi.
Medic de familie;

Art.2. Celalalte prevederi ale H.C.L. nr.66/2016 rămân valabile.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către membrii Consiliului Comunitar Consultativ de Protecţie a Copilului, va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi Primarului oraşului Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.80
Din 30.05.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here