HCL 8 / 26 ianuarie 2017

746

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 8 / 26 Ianuarie 2017

privind transformarea unei funcţii publice de consilier, grad profesional principal, în consilier grad profesional superior în cadrul Comp. Administrație și Relații Publice și a unei funcţii publice de consilier juridic, grad profesional principal, în consilier juridic, grad profesional superior în cadrul Comp. Juridic și Contencios Administrativ, ca urmare a promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut

Consiliul local al oraşului Buhuşi, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul final nr.61083/28.12.2016 al examenului de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deţinut;
– Avizul nr.26666/18.07.2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  înregistrat la unitatea noastră cu nr.15399/19.07.2013;
– Raportul nr.104/04.01.2016 al Comp. Resurse Umane și Salarizare;
– Expunerea de motive nr.105/04.01.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din  fonduri publice;
– OUG nr. 57/2015 salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
– O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– O.U.G. nr.43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale;
– Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi  completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările şi  completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.4407/26.01.2017 și raportul comisiei juridice nr.4418/26.01.2017, favorabile;
– în temeiul art.36 alin.(2) lit. a, alin.3,lit. b, alin.9,art.45, art.48, alin.2 şi art.115, alin.1,  lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transformarea unei funcţii publice de consilier, grad profesional principal, în consilier grad profesional superior în cadrul Comp. Administrație și Relații Publice și a unei funcţii publice de consilier juridic, grad profesional principal, în consilier juridic, grad profesional superior în cadrul Comp. Juridic și Contencios Administrativ, ca urmare a promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut.
Art.2. Statele de funcţii şi organigrama vor fi reactualizate într-o şedinţă viitoare a Consiliului Local Buhuşi, conform modificărilor aduse prin prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ,  modificată și completată.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate, ANFP Bucureşti şi va fi dusă la îndeplinire de către Comp. Resurse Umane și Comp. Salarizare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.8
Din 26.01.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here