HCL 79 / 30 mai 2017

649

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 79 / 30 Mai 2017

privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși, conform noului stat de funcții aprobat prin HCL nr.26/23.02.2017

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
        raportul nr.19026/10.05.2017 al Secretarului oraşului Buhuşi și Comp. Resurse Umane;
        expunerea de motive nr.1/10.05.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
        HCL nr.26/23.02.2017 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi;
        Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        art.40 din Legea  nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată;
        Legea nr.477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
        Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificată și completată;
        Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată;
        prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
        Dispoziţia nr.169/25.02.2014 privind aprobarea Codului etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei orașului Buhuși;
        art. 4 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public – modificată și completată;
        Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării – modificată și completată;
        raportul comisiei agricole nr. 21992/29.05.2017, raportul comisiei de urbanism nr.22002/29.05.2017, raportul comisiei economice nr.22091/30.05.2017, raportul comisiei juridice nr.22105/30.05.2017, favorabile;
        În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.b,, art. 45 alin.1, art.48, alin.2 și art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi, conform noului stat de funcții aprobat prin HCL nr.26/23.02.2017, anexa – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pentru celelalte servicii și compartimente din subordinea Consiliului local  pentru care nu au fost actualizate regulamentele, se va proceda la aprobarea acestora într-o ședință viitoare.
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr.40/2016 se abrogă.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituției Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.79
Din 30.05.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here