HCL 78 / 30 mai 2017

879

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 78 / 30 Mai 2017

privind prelungirea duratei prevăzută în contractele de concesionare încheiate între Consiliul Local Buhuşi şi persoane fizice sau juridice, beneficiarii investiţiilor realizate pe terenurile concesionate situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr.18665/08.05.2017 al Serv. Urbanism ;
– Expunerea de motive nr.18666/08.05.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Cererea nr.18595/05.05.2017 a subscrisei SC COVIRED SRL de prelungire Contract de concesionare nr.12086/2011;
– Cererea nr.18596/05.05.2017 a subscrisei SC ALEXDOMAT SRL de prelungire Contract de concesionare nr.878/2013;
– Cererea nr.18597/05.05.2017 a subscrisei SC ALEXDOMAT SRL de prelungire Contract de concesionare nr.12091/2011;
– Cererea nr.18598/05.05.2017 a subscrisei SC ROAN INVEST SRL de prelungire Contract de concesionare nr.20109/2013;
– Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată și modificată;
– prevederile HG nr.340/21.04.2005 privind trecerea unor bunuri imobile în proprietatea publică a oraşului Buhuşi şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale- cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.C.L nr.111/20.12.2010 – privind constatarea că aparţine domeniului public şi aprobarea concesionării în condiţiile legii a bunurilor imobile obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005, trecute din patrimoniul S.C. “Stofe” S.A Buhuşi în proprietatea publică a oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – cu modificările şi completările ulterioare;
–  Prevederile O.U.G nr.54/2006 – privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G.R nr.168/2007- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  O.U.G nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
– Legea nr.22/2007 – pentru aprobarea O.U.G nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
– Prevederile art.858 – 862, art.871 – 873 din Noul Cod Civil;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr. 21992/29.05.2017, raportul comisiei de urbanism nr.22002/29.05.2017, raportul comisiei economice nr.22091/30.05.2017, raportul comisiei juridice nr.22105/30.05.2017, favorabile;
– În temeiul prevederilor art.9, art.10, art.27, art.36, alin.2, lit. c, alin.5 lit.a, alin.9, art.45, alin.3 şi alin.5, art.48, alin.2 și art.115 alin.1 lit b din Legea Nr.215/2001 – privind administraţia publică locală-republicată, ulterior modificată şi completată;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei cu un 1(unu) an de zile, prevăzută în contractele de concesionare încheiate între Consiliul Local Buhuşi şi persoane fizice sau juridice, conform tabelului – anexă – parte integrantă din prezenta  hotărâre, beneficiari ai investiţiilor realizate pe terenurile concesionate situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005 și titulari ai contractelor de concesionare.
Art.2. Se aprobă ca la terminarea limitei de 1(unu) an de zile, contractele de concesiune să fie prelungite pentru o perioadă egală, prin Hotărârea Consiliului Local Buhuşi.
Art.3. Se împuterniceşte D-l Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi, să perfecteze şi să semneze actele adiţionale la contractele de concesionare încheiate între Consiliul Local Buhuşi şi persoane fizice sau juridice, conform tabelului – anexă – parte integrantă din prezenta hotărâre, în calitate de beneficiari ai investiţiilor realizate pe terenurile concesionate situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005 și titulari ai contractelor de concesionare.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.78
Din 30.05.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here