HCL 77 / 15 mai 2017

1.607

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 77 / 15 Mai 2017

privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, modificarea și completarea listei de investiții a Consiliului Local Buhuși pe anul 2017, precum și rectificarea bugetelor instituțiilor preuniversitare de învățământ  din orașul Buhuși pe anul 2017

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
•        Adresa nr.3316/09.05.2017 a Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’, înregistrată la instituția noastră cu nr. 19020/10.05.2017;
•        Adresa nr.3315/09.05.2017 a Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’, înregistrată la instituția noastră cu nr.19021/100.05.2017,
•        Hotărârea nr.39/09.05.2017 a Consiliului de Administrație a Colegiul Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuși;
•        Adresa nr.743/10.05.2017 a  Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr.19066/10.05.2017;
•        Hotărârea nr.34/09.05.2017 a Consiliului de Administrație a Scolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuși;
•        Adresa nr. 239/09.05.2017 a Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr.19047/10.05.2017;
•        Hotărârea nr.18/09.05.2017 a Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuși;
•        Adresa nr. 187/09.05.2017 a Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 19046/10.05.2017;
•        Hotărârea nr.33/09.05.2017 a Consiliului de Administrație a Scolii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuși;
•        Raportul nr.18805/08.05.2017 al Serviciului Urbanism, privind necesitatea modificării și completării listei de investiții pe anul 2017,
•        Raportul nr. 19091/10.05.2017 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
•   Expunerea de motive nr. 19092/10.05.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
•   Legea nr.350/2005 – privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modicâficată și completată,
• HG nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
•  Art.11 alin.3 și art.22 din Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetării, Tineretului si Sportului nr.5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017 – 2018;
•  Cap. II din Ordinul nr.5079/2016 rivind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
• Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014;
•        H.C.L. nr. 54/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2017 si estimat pe anii 2018-2020,
•        HCL nr.56/31.03.2017 – privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 – prin bugetul local –  al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi şi estimat pe anii 2018-2020,
•        HCL nr.57/31.05.2017 –  privind aprobarea bugetului de venituri proprii din activităţi autofinanţate al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea”  Buhuşi pe anul 2017 şi estimat pe anii 2018-2020,
•        HCL nr.60/31.03.2017 – privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 – prin bugetul local –  al Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi şi estimat pe anii 2018-2020,
•        HCL nr.62/31.03.2017 – privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 – prin bugetul local –  al Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2018-2020,
•        HCL nr.59/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri proprii din activităţi autofinanţate al Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi pe anul 2017 şi estimat pe anii 2018-2020
•        Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile art.1 alin.2, art.19,art.20, art.41,art.44, art.45, art.49 și art.73 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Art.105 alin.2, lit.l, art.111 alin.4 din Legea  educaţiei naţionale nr. 1/2011 – cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile Legii nr.6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017;
•        Prevederile Legii nr.7/2017  a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
•        Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
•        raportul comisiei economice nr.19439/15.05.2017, raportul comisiei juridice nr.19451/15.05.2017, favorabile;
•        Prevederile art 9, art 10, art. 27, art. 36, alin. (2) lit. a), b), d), alin. (3), lit. b), alin. (4) lit. a), b), d), e), alin. (6) lit. a), lit. c), alin. (7), alin. (9), art. 45, art.48, alin.2 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Orașului Buhuși, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Se aprobă modificarea și completarea listei de investiții a Consiliului Local Buhuși, conform anexei nr. 2, parte integrantă prezenta hotărâre.
ART.3 Se aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 – prin bugetul local, precum și –   bugetul de venituri proprii din activităţi autofinanţate pe anul 2017 al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuși,  conform anexelor nr. 3-4 , părți integrante din prezenta hotărâre.
ART.4 Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși,  conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5 Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuși,  conform anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6 Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuși,  conform anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.7 Se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei către Asociația ”Renașterea Buhuși, bani  necesari pentru organizarea concursului anual de limba română ”Mihai Andrei”.
ART.8 Direcţia Buget Finanţe Contabilitate, Colegiul Tehnic ,,Ion Borcea Buhuşi’’, Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’, Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare’’ și Școala Gimnazială ,,Mihail Andrei’’vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.9 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
ART.10 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.77
Din 15.05.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here