HCL 76 / 28 iulie 2016

1.067

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 76 / 28 Iulie 2016

privind aprobarea Statului de funcţii şi al Organigramei pentru personalul angajat la Spitalul Orăşenesc Buhuşi pe anul 2016

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr.7403/20.07.2016 a Spitalului orăşenesc Buhuşi, înregistrată la Primăria oraşului Buhuşi sub nr.26022/20.07.2016;
– Expunerea de motive nr.26034/20.07.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Hotărârea nr.5/14.07.2016 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
– Prevederile Legii nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
– Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– OUG 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;
– Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
– Legea nr. 284/2010 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În temeiul art. 10, art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completă şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 01.08.2016 se aprobă Statul de funcţii şi Organigrama pentru personalul angajat la Spitalul Orăşenesc Buhuşi, conform anexelor 1 şi 2, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.
Art.3. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Consiliului de administraţie al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare şi Compartimentul Financiar Contabilitate din cadrul Spitalului Orăşenesc Buhuşi.

PRESEDINTE de sedință,
MIHAI Pristavu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORASULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.76   Din este 28.07.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here