HCL 76 / 15 mai 2017

1.587

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 76 / 15 Mai 2017

privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local, oraș Buhuși, OB1 Tineretului-Lețcana L=0,914km”

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
        raportul nr.17.332 din 04.05.2017 întocmit de Serviciul Urbanism, prin care se propune aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local, oraș Buhuși, OB1 Tineretului-Lețcana L=0,914km”, în urma efectuării achiziției publice de lucrări;
        expunerea de motive nr. 17333 din 04.05.2017 a Primarului orașului Buhuși;
        prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
        prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
        prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, actualizată;
        prevederile Ordinului nr. 1851/2013 din 9 mai 2013, republicat, cu modificările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
        devizul general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziţie publică în 2017 privind cheltuielile necesare realizării investiţiei modernizare infrastructura rutieră de interes local: Bodeşti – Orbic şi Tineretului – Leţcana, Oraş Buhuşi, Judeţ Bacău Ob. 1 Tineretului – Letcana, km 0+000-0÷914, L = 0,914 km,
        raportul comisiei agricole nr.19425/15.05.2017, raportul comisiei de urbanism nr.19430/15.05.2017, raportul comisiei economice nr.19439/15.05.2017, raportul comisiei juridice nr.19451/15.05.2017, favorabile;
–        În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, e, alin.9,art.45 alin.2 lit.e, art.48, alin.2, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă defalcarea pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv cofinanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea infrastructurii rutiera de interes local, oraș Buhuși, OB1 Tineretului-Lețcana L=0,914km”, în urma achiziției publice de lucrări, după cum urmează:
Valoarea totală (inclusiv TVA)        1.100.891,21 lei
din care :
        Buget de stat        1.024.114,21 lei
        Buget local        76.777,00 lei

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul Orașului Buhuși prin aparatul de specialitate: Serviciul Urbanism  și Direcţia Buget Finanțe Contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.76
Din 15.05.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here