HCL 74 / 27 aprilie 2017

1.747

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 74 / 27 Aprilie 2017

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Procesul verbal nr.15291/18.04.2017 al Comisiei Sociale de Analiză şi Evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– raportul nr.15682/19.04.2017 al Compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr. 15683/19.04.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată;
– H.G. nr.251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
– Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr.287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr.71/2011;
– HCL nr. 64/21.06.2013 privind aprobarea Listei nominale a solicitanţilor în ordine alfabetică care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– Art.2 din HCL nr.59/29.07.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi modificat prin HCL nr.6/24.01.2013;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.16276/26.04.2017, raportul comisiei juridice nr.16654/27.04.2017, favorabile;
– În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 lit.e, art.45, art.48, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri HCL nr.87/05.09.2013, H.C.L. nr.98/15.10.2013 și H.C.L. nr.82/28.07.2016 se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru conformitate, Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi prin mijloace mass-media şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.74
Din 27.04.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here