HCL 73 / 27 aprilie 2017

1.531

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 73 / 27 Aprilie 2017

privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a ”Listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, în conformitate cu
hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2017

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– cererea nr.57966/05.12.2016 a dnei Ardeleanu Alina Maria de renunţare la locuința ANL repartizată;
– cererea nr.7249/07.02.2017  a dnei Ciubotaru Adelina Ioana de renunţare la locuința ANL repartizată – listă rezervă validată HCL nr.20/23.02.2017;
– cererea nr.12025/21.03.2017  a dlui Pristavu Nicolae Irinel de renunţare la locuința ANL repartizată – listă rezervă validată HCL nr.20/23.02.2017;
– cererea nr.12500/23.03.2017 a dlui Tapalagă Ctin Bogdănel de renunţare la locuința ANL repartizată;
– Procesul – Verbal nr. 9151/27.02.2017 a  Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Procesul – Verbal nr. 12885/27.03.2017 a  Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Procesul – Verbal nr.15291/18.04.2017  a  Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Raportul nr.15669/19.04.2017 al compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr. 15674/19.04.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată;
– Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– HCL nr.59/29.07.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– HCL nr. 64/21.06.2013 privind aprobarea Listei nominale a solicitanţilor în ordine alfabetică care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.84/29.08.2013 privind aprobarea protocolului de predare-primire – Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii – amplasament: Str. Ion Vodă cel Cumplit, nr.9 cu 48 u.l., S+P+3E+M,Oraşul Buhuşi, jud. Bacău;
– HCL nr.87/05.09.2013 privind aprobarea criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi, precum şi abrogarea art. 1,3,4 şi 5 din HCL nr. 59/29.07.2010;
– H.C.L. nr.98/ 15.10.2013 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.99/ 15.10.2013 privind aprobarea listei actelor doveditoare ce vor fi depuse de către solicitanţi în vederea soluţionării cererilor pentru obţinerea unei locuinţe construite prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Agenţia Naţională de Locuinţe;
– H.C.L. nr.100/15.10.2013 privind  aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la olocuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.106/31.10.2013 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţă (ANL);
– H.C.L. nr.107/31.10.2013 ,,privind  modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.131/16.12.2013 pentru  modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,privind aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.43/27.03.2014 ,,privind modificarea anexelor la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi” și H.C.L. nr.107/31.10.2013 ,,privind  modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanţii, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criterii de acces la o locuinţă pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’;
– H.C.L. nr.115/2014 ,,privind modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”, a H.C.L. nr.107/31.10.2013, H.C.L. nr. 131/2013, H.C.L. nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanţii, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criterii de acces la o locuinţă pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’;
– HCL nr. 87/29.10.2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr. 115/2014,, privind modificarea anexei HCL 100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, a HCL nr.107/31.10.2013, HCL nr.131/2013, HCL nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanții ,în ordinea punctajului care îndeplinesc criterii de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”;
– H.C.L. nr.106/10.12.2015 privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la HCL nr. 87/29.10.2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr. 115/2014,, privind modificarea anexei HCL 100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, a HCL nr.107/31.10.2013, HCL nr.131/2013, HCL nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanții ,în ordinea punctajului care îndeplinesc criterii de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”;
– H.C.L. nr.82/28.07.2016 pentru introducerea punctului 7 la anexa din HCL nr.98/2013 ,,privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.78/28.07.2016 privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă ANL, stabilireaariei construite desfăşurate pe apartament, a duratei de recuperare a investiției și stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei pentru contractele de închiriere aflate în curs de executare;
– H.C.L. nr.142/31.10.2016 privind aprobarea listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși, precum și abrogarea HCL nr.43/30.04.2015;
–  H.C.L. nr.20/23.02.2017 privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2016;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.16276/26.04.2017, raportul comisiei juridice nr.16654/27.04.2017, favorabile;
– În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 lit.e, art.45, art.48, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se actualizează ,,Lista nominală finală a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2017, în sensul radierii din listă a dlui Tapalagă Ctin Bogdănel și adăugarea dnei Clanaragiu Iolanda Georgiana și a dnei Radu Ana Maria Cristina, conform anexei  – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se repartizează locuința ANL, situată în Buhuși, str. Ion Vodă cel Cumplit, nr. 9, sc. B, parter, ap. 3, compusă din 1 cameră în suprafaţă de 21,89 mp (living 21,89 mp) dependinţe în suprafaţă de 21,53 mp (bucătărie 8,47 mp, hol 6,11 mp, cămară 2,05 mp, baie 4,86 mp), terasă (balcon 10,47 mp) boxa subsol nr. 3 – 7,94 mp, pentru d-na Clanaragiu Iolanda Georgiana.
Art.3. Se repartizează locuința ANL, situată  în Buhuși, str. Ion Vodă cel Cumplit, nr. 9, sc. B , et. Parter, ap. 2, în suprafață utilă de 84,77 mp, compusă din 2 (două) camere în suprafaţă de 40,13 mp (dormitor 13,18 mp, living 26,95 mp) dependinţe în suprafaţă de 23,82 mp (bucătărie 10,59 mp, hol 1,82 mp, cămară 2,94 mp, hol ,1,83 mp, baie 5,29 mp), terasă (balcon 12,29 mp) boxa subsol nr. 2 – 8,53 mp propun aprobarea repartiției pentru d-na Radu Ana Maria Cristina.
Art.4. Se actualizează lista nominală de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2017, conform anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Primarul oraşului Buhuşi, Comisia Socială de Analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe stabilită prin H.C.L. nr.71/2016, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Art.6. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.20/23.02.2017, H.C.L. nr.142/31.10.2016, H.C.L. nr.106/10.12.2015, H.C.L. nr. 87/29.10.2015, H.C.L. nr.43/27.03.2014, HCL nr.115/28.11.2014, H.C.L. nr.100/15.10.2013, H.C.L. nr.107/31.10.2013 și H.C.L. nr.131/16.12.2013  rămân valabile.
Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ,  modificată și completată.
Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi site-ul primăriei şi prin mijloace mass-media.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,

Cons.Jur.OANA MIHAI
Hotărârea nr.73
Din 27.04.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here