HCL 72 / 28 iulie 2016

1.003

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 72 / 28 Iulie 2016

pentru modificarea art.1 din HCL nr.110/27.10.2014 ,,privind constituirea comisiei în vederea vânzării locuințelor construite prin ANL din orașul Buhuși, str. Ion Voda cel Cumplit, nr.9’’

       Consiliul local al oraşului Buhuşi, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Referatul nr. 23611/27.06.2016 al Compartimentului de specialitate;
–        Expunerea de motive nr. 23612/27.06.2016 a Primarului orașului Buhuși;
–        H.C.L. nr.50/25.06.2016 privind constituirea Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
–        HCL nr.110/27.10.2014 ,,privind constituirea comisiei în vederea vânzării locuințelor construite prin ANL din orașul Buhuși, str. Ion Voda cel Cumplit, nr.9’’;
–        prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată;
–        Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
–        Adresa nr. 63/13.09.2013, înregistrată la noi sub nr. 19424/19.09.2013 a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – Oficiul Teritorial nr. 1, Mun. Piatra Neamţ – ANL Bacău;
–        Ordinul MDRAP nr. 1391/2014 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;
–        Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
–        rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        în baza prevederilor art. 36 alin.2 lit. d, alin.6 lit. a pct.17, lit.e, art. 45, art.48 alin.2  şi art.115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.110/27.10.2014, după cum urmează:
,,Se aprobă constituirea comisiei în vederea vânzării locuințelor construite prin ANL din orașul Buhuși, str. Ion Voda cel Cumplit, nr.9’’, după cum urmează:

PREȘEDINTE:
Rezmireș Gheorghe Daniel        Viceprimar
MEMBRII:
POPU MARIA        Director executiv
MAREŞ ELENA         Consilier juridic
MAXIM CRISTINA        Consilier superior
RUSU ELENA        Consilier principal
HRISCU LUCIAN        Şef Serv. Poliţie Locală’’

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.110/27.10.2014 rămân valabile.
Art.3. Prezenta poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.4.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Comisia prevăzută la art.1, de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRESEDINTE de sedință,
MIHAI Pristavu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORASULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.72   Din este 28.07.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here