HCL 72 / 27 aprilie 2017

1.415

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 72 / 27 Aprilie 2017

privind aprobarea repartiției imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși –  strada 9 Mai,nr.22, pentru doamna Vrânceanu Florentina

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– procesul verbal nr.10157/01.03.2017 al Comisiei privind stabilirea ordinii  de prioritate în soluționarea cererilor, repartizarea și stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale/fond locativ;
– procesul verbal nr.13738/31.03.2017 al Comisiei privind stabilirea ordinii  de prioritate în soluționarea cererilor, repartizarea și stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale/fond locativ;
– procesul verbal nr.15349/18.04.2017 al Comisiei privind stabilirea ordinii  de prioritate în soluționarea cererilor, repartizarea și stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale/fond locativ;
– raportul nr. 15686/19.04.2017 al compartimentului de specialitate;
– expunerea de motive nr.15687/19.04.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– H.C.L. nr.109/27.10.2014 privind aprobarea ”Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fond locativ de stat din oraşul Buhuși’’;
– H.C.L. nr. 70/28.07.2016 ,,privind modificarea componenţei comisiei  de analiză a solicitărilor de locuinţe devenite disponibile din fond locativ de stat, aprobată prin HCL nr.103/27.10.2004’’;
– Dispoziția nr. 938/06.10.2016  ,,privind desemnarea unor membri care să facă parte din comisia de analiză a solicitărilor de locuințe devenite disponibile’’;
– prevederile Legii nr.114/1996 privind Legea locuinţei – republicată şi modificată;
– H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor  metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 – modificată şi completată;
– prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – modificată şi completată;
– Prevederile art.1777 – 1804, art. 1816 – 1836 ale Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/17.06.2009, republicată şi modificată prin Legea nr.71/2001;
– prevederile Legii nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.16276/26.04.2017, raportul comisiei juridice nr.16654/27.04.2017, favorabile;
– în baza art. 36 alin. 2, lit. c, d, alin.5. lit.b, alin.6 lit. a pct.17, art. 45, art. 48, alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală –  republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada 9 Mai, nr.22, pentru doamna Vrânceanu Florentina. Locuinţa repartizată este în suprafață totală de 27,64 mp formată din 1 cameră de 16 mp, dependințe în suprafață de 11,64 mp( 8,8 mp bucătărie și 2,84 mp. boxă) și curte 145 mp.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.72
Din 27.04.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here