HCL 71 / 28 iulie 2016

1.570

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 71 / 28 Iulie 2016

pentru modificarea articolului 2 al HCL nr.59/2010 – ,,privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Referatul nr. 23605/27.06.2016 al dnei Maxim Cristina consilier superior – Fond locativ;
–        Expunerea de motive nr. 23606/27.06.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        H.C.L. nr.50/25.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;
–        HCL nr.59/2010 – privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
–        Prevederile HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legiinr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
–        prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Buhuşi;
–        În temeiul prevederilor art.36 alin.2,lit.d,alin.6,lit.a,pct.19 lit.e şi art.45, art.48 alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată – cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea articolului 2 al HCL nr.59/2010 – privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi, după cum urmează:
– Rezmireș Gheorghe Daniel – Viceprimarul oraşului Buhuşi;
– Popu Maria – Director executiv Primăria Buhuşi;
– Mareş Elena – consilier juridic Comp.Juridic şi Contencios Administrativ;
– Maxim Cristina – consilier superior – Fond locativ (Serv. Impozite şi Taxe)
– Rusu Elena– consilier superior Comp. Protecție Socială;
– Hriscu Lucian Mihai – Şef Serviciu Poliţia Locală Buhuşi.

Ar.2. Comisia de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii stabilită la art.1, va avea în vedere prevederile legislaţiei în vigoare la soluţionarea cererilor depuse.
Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 59/2010 rămân valabile, iar H.C.L. nr.6/24.01.2013 se abrogă.
Art.4. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate,va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi prin mijloace mass-media şi va fi dusă la îndeplinire de către comisia prevăzută la art.1.

PRESEDINTE de sedință,
MIHAI Pristavu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORASULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.71   Din este 28.07.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here