HCL 71 / 27 aprilie 2017

1.392

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 71 / 27 Aprilie 2017

pentru modificarea art.1 la HCL nr.62/14.07.2016 ,,privind aprobarea componenței
noului Consiliu de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși’’

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
        Adresa nr.3785/18.04.2017 înaintată de Spitalul Orășenesc Buhuși, înregistrată la Primăria Buhuși cu nr.15263/18.04.2017;
        Raportul nr.15267/18.04.2017 al dnei Botezatu Daniela – consilier juridic;
        Expunerea de motive nr.15268/18.04.2017 a Primarului orasului Buhusi;
        prevederile art. 88 – art. 94 alin.2ˆ1 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;
        prevederile art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – modificată și completată;
        OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
        Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
        HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
        HCL nr. 37/17.06.2010 – privind desemnarea comisiei de primire a ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății precum și aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău și Consiliul Local Buhuși a transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Buhuși;
        Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
        raportul comisiei economice nr.16276/26.04.2017 și raportul comisiei juridice nr.16654/ 27.04.2017, favorabile;
        În baza art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 3, alin. (9), art. 37, art. 45, art.48, alin.2 și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea art.1 la HCL nr.62/14.07.2016 ,,privind aprobarea componenței noului Consiliu de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși’’, după cum urmează:
,, Art.1. Se aprobă componența noului Consiliu de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși, după cum urmează:
Membri titulari:       1. Constandiș Ana-Cristina – consilier local;
2. Pristavu Mihai – consilier local;
3. Mareș Elena  – consilier juridic UAT orașul Buhuși;
4. Dr. Lucaci Cecilia – reprezentant D.S.P.J. Bacău;
5. Ec. Aghion Miluca – reprezentant D.S.P.J.Bacău;
Membri supleanți:   1. Drăghici Florența – consilier local;
2. Spataru Ion – consilier local;
3. Grigoroiu Diana  – consilier juridic UAT orașul Buhuși;
4. Dr. Munteanu Alina – reprezentant D.S.P.J. Bacău;
5. Dr. Matanie Cristina – reprezentant D.S.P.J. Bacău;
Membri cu statut de invitați:
1. Reprezentant Colegiul Medicilor Bacău;
2. Reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R.   Filiala Bacău’’

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.62/14.07.2016 rămân valabile.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către persoanele desemnate la art.1, va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului-Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Spitalului Orășenesc Buhuși și Comp. Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.71
Din 27.04.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here