HCL 7 / 26 ianuarie 2017

765

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 7 / 26 Ianuarie 2017

pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lunară a acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Buhuşi pe anul 2017

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr.61282/30.12.2016 prin care Compartimentul Protecţie Socială propune unele măsuri pentru efectuarea de acţiuni de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social;
– Expunerea de motive nr.61283/30.12.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile Legii nr.416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art.28 din HG nr.50/2011 – pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001- modificată și completată;
– prevederile Legii nr.276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
– prevederile Legii nr.319/2006 – privind securitatea şi sănătatea în muncă, modificată şi completată;
– prevederile H.G. nr.1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– Legea nr.195/2006 – Legea-cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr.4392/26.01.2017, raportul comisiei de urbanism nr.4393/26.01.2017, raportul comisiei economice nr.4407/26.01.2017, raportul comisiei juridice nr.4418/26.01.2017, favorabile;
– în baza prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.2, alin.9, art.45, art.48, alin.2 și art.115,alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă  Regulamentul privind efectuarea lunară a acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către beneficiarii de ajutor social de pe raza oraşului Buhuşi pe anul 2017, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul şi Viceprimarul oraşului Buhuşi, prin compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.7
Din 26.01.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here