HCL 68 / 28 iulie 2016

1.227

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 68 / 28 Iulie 2016

privind transformarea unei funcţii publice de consilier, grad profesional asistent în consilier, grad profesional principal în cadrul Comp. Stare Civilă și a unei funcţii publice de polițist local, grad profesional principal în polițist local, grad profesional superior în cadrul Serviciului Poliția Locală, ca urmare a promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut

Consiliul local al oraşului Buhuşi, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul final nr.18884/26.04.2016 al examenului de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deţinut;
– Avizul nr.59841/2015 conexat cu 55474/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrată la instituția noastră cu nr.1500/14.01.2016;
– Raportul nr.23597/27.06.2016 al Comp. Resurse Umane;
– Expunerea de motive nr.23598/27.06.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
– art.63-65, art.69 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art.14 alin.1 lit.a), art.121, art.125-128 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din  fonduri publice;
– OUG nr. 57/2015 – salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
– Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi  completările ulterioare;
–  prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– în temeiul art.36 alin.(2) lit. a, alin.3,lit. b, alin.9,art.45, art.48 alin.2  şi art.115, alin.1,  lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transformarea unei funcţii publice de consilier, grad profesional asistent în consilier, grad profesional principal în cadrul Comp. Stare Civilă și a unei funcţii publice de polițist local, grad profesional principal în polițist local, grad profesional superior în cadrul Serv. Poliția Locală, ca urmare a promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut.
Art.2. Statele de funcţii şi organigrama vor fi reactualizate într-o şedinţă viitoare a Consiliului Local Buhuşi, conform modificărilor aduse prin prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios  administrativă competentă.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate, ANFP Bucureşti şi va fi dusă la îndeplinire de către Comp. Resurse Umane.

PRESEDINTE de sedință,
MIHAI Pristavu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORASULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.68   Din este 28.07.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here