HCL 67 / 28 iulie 2016

1.468

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 67 / 28 Iulie 2016

pentru modificarea art.3 și art.4 din HCL nr.10/01.02.2016 ,,privind trecerea din domeniul public al orașului Buhuși și din administrarea S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. în  domeniul privat al orașului Buhuși și în administrarea S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a unor bunuri din cadrul stației de epurare a orașului Buhuși, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea acestora’’

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        referatul nr. 23613/27.06.2016  al Compartimentului de specialitate;
–        expunerea de motive nr. 23614/27.06.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        HCL nr.10/01.02.2016 ,,privind trecerea din domeniul public al orașului Buhuși și din administrarea S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. în  domeniul privat al orașului Buhuși și în administrarea S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a unor bunuri din cadrul stației de epurare a orașului Buhuși, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea acestora’’;
–        prevederile art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;
–        prevederile art. 3, alin (4) și art. 10, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;
–        prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor ;
–        prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al orașului Buhuși, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău ;
–        Anexa nr. 4 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Buhuși, însușită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001;
–        prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul Public al statului și al unităților administrative – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.
–        prevederile art. 8 din Legea nr. 50/1991,  privind  autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare;
–        Legea  nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării;
–        în temeiul art. 36, alin. (2) lit. b,c, alin. (4), lit. d,f,  alin. (5), lit. „b”, alin.(9), art. 45, alin.3, art.48 alin.2  și art.115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.3 și art.4 din HCL nr.10/01.02.2016 ,,privind trecerea din domeniul public al orașului Buhuși și din administrarea S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. în domeniul privat al orașului Buhuși și în administrarea S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a unor bunuri din cadrul stației de epurare a orașului Buhuși, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea acestora’’, după cum urmează:
,,Art.3. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea prin dezmembrare, a unor bunuri din cadrul Staţiei de Epurare Buhuși, aparţinând domeniului privat al orașului Buhuși, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă ca S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. să efectueze procedurile necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de desfiinţare pentru construcțiile prezente în anexa 2 și are obligativitatea predării materialelor rezultate prin dezmembrarea bunurilor din Anexa nr.3, către Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Buhuși.’’
Art.2. Celelalte prevederil ale HCL nr.10/01.02.2016 rămân valabile.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului orașului Buhuși, S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., să fie adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii și să fie dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Buhuşi.

PRESEDINTE de sedință,
MIHAI Pristavu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORASULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.67 Din este 28.07.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here