HCL 67 / 27 aprilie 2017

1.244

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 67 / 27 Aprilie 2017

privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/ sau
exterioară a acestora, pe raza orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău,întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr.28/09.12.2016 a operatorului SC GYNDANY IMPEX SRL, înregistrată la UAT Buhuși cu nr.58964/09.12.2016;
– Raportul nr. 10598/06.03.2017 al Comisiei de analiză și verificare a tarifelor pentru activitățile specifice de salubrizare prestate pe raza orașului Buhuși;
– Raportul  nr.11991/20.03.2017 al Comp. Protecția Mediului ;
– Expunerea de motive nr.11992/20.03.2017 a Primarului orașului Buhuși;
– Prevederile Contractului de delegare a serviciului de salubritate nr. 5367/12.02.2007 încheiat între Consiliul Local Buhuşi şi operatorul SC GYNDANY IMPEX SRL Buhuşi, modificat şi completat prin Actele Adiţionale nr.1-8;
– Prevederile Cap.II, Secțiunea 1, art.8, alin(3) lit.(j)și (k)  din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin Legea  Nr. 313/2015
-Prevederile art.6, alin.(1), lit.(k)şi(l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 224/2008;
–  prevederile Cap.I, Secțiunea 1, art.2 din Ordinului Nr.82/2015- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
– Prevederile Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– Legea nr.195/2006 – Legea-cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– raportul comisiei agricole nr. 16256/26.04.2017, raportul comisiei de urbanism nr. 16265/26.04.2017, raportul comisiei economice nr.16276/26.04.2017 și raportul comisiei juridice nr.16654/27.04.2017, favorabile;
– În temeiul prevederilor art.10, art.36, alin 2,lit.b,d, alin.4, lit.f, alin.6,lit.a pct.14,art.45, art.48 alin.2 şi art.115 lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia public locală – republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tariful pentru activitatea de colectare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/ sau exterioară a acestora  pe raza orașului Buhuși, astfel : 60,43 lei/mc, exclusiv T.V.A, respectiv 54.93 lei/tonă, exclusiv T.V.A.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuşi, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, SC GYNDANY IMPEX SRL Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.67
Din 27.04.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here