HCL 66 / 28 iulie 2016

1.134

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 66 / 28 Iulie 2016

privind aprobarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ de
Protecţie a Copilului de la nivelul oraşului Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        referatul nr. 23599/27.06.2016  al Comp. Autoritate Tutelară;
–        expunerea de motive nr. 23600/27.06.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        prevederile art.113-118 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–        prevederile art.9 alin.7 din H.G.R. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului – republicată şi modificată;
–        H.C.L. nr.50/25.06.2016 privind constituirea Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
–        Legea nr.195/2006, Legea – cadru a descentralizării;
–        rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
–        în temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6, lit.a, pct.2, alin.9, art.45, art.48 alin.2  şi art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă componenţa Consiliului Comunitar Consultativ de Protecţie a Copilului de la nivelul oraşului Buhuşi, după cum urmează:
Vasile Zaharia        – Primarul oraşului Buhuşi
Rezmireș Gheorghe Daniel  – Viceprimarul oraşului Buhuşi
Oana Mihai            – Secretarul oraşului Buhuşi
Pahoncea Gabriela Carmen – Consilier local;
Drăgoi Marta    – Referent Comp. Autoritate Tutelară (supleant: Șerban Irina – inspector de specialitate – Comp. Autoritate Tutelară);
Cristian Pintilie    – Agent de Siguranţă Publică Poliţia oraşului Buhuşi.
Medic de familie;

Art.2. Rolul Consiliului Comunitar Consultativ de Protecţie a Copilului este atât de soluţionare a unor cazuri concrete, cât şi de a răspunde nevoilor globale ale colectivităţii oraşului Buhuşi.
Art.3. Mandatul membrilor Consiliului Comunitar Consultativ de Protecţie a Copilului din oraşul Buhuşi este de 3 (trei) ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.4. În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 – modificată şi completată şi a H.G.R. nr.1437/2004 – republicată, referentul (inspectorul) pe probleme sociale va întocmi un referat – conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre, iar Consiliul Comunitar Consultativ de Protecţie a Copilului va întocmi un proces verbal – conform anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr.95/2012 și HCL nr.17/2015.
Art.6. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către membrii Consiliului Comunitar Consultativ de Protecţie a Copilului, va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi Primarului oraşului Buhuşi.

PRESEDINTE de sedință,
MIHAI Pristavu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORASULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.66 Din este 28.07.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here