HCL 66 / 27 aprilie 2017

1.031

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 66 / 27 Aprilie 2017

pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la
Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului
„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Adresa nr.211/30.01.2017 și nr.14105/04.04.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarea pentru Salubrizare Bacau de aprobare a Actului Adițional nr.2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau si a, inregistrata la instituția noastră cu nr.4890/31.01.2017;
–        Raportul nr.5027/01.02.2017 al Comp. Protecția Mediului;
–        Expunerea de motive nr. 5028/01.02.2017 a Primarului  orasului Buhuși;
–        prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, transpusă în legislaţia naţională prin H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
–        Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată și modificată;
–        Ghidul solicitantului, Axa prioritară 2 – POS Mediu, Domeniul Major de Investiţie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”;
–        Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, precum şi prevederile Ghidului privind regionalizarea serviciilor de salubrizare a localităţilor;
–        Hotărârea nr.104/20.12.2010 a Consiliului Local Buhuși pentru aprobarea Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”;
–        Hotărârea nr. 117/28.11.2013  a Consiliului Local Buhuși pentru aprobarea Actului Aditional nr. 1 la  Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău;
–        Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării cu modificarile și completările ulterioare;
–        raportul comisiei agricole nr. 16256/26.04.2017, raportul comisiei de urbanism nr. 16265/26.04.2017, raportul comisiei economice nr.16276/26.04.2017, raportul comisiei juridice nr.16654/27.04.2017, favorabile;
–        În temeiul art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, punctul 14, alin.7, lit.c, precum şi ale art.45, alin.2), lit.f), art.48 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.        Se aprobă Actul adiţional nr.2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte domnul Vasile Zaharia, Primarul orasului Buhuși, să semneze Actul adiţional nr.2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului  „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate, Consiliului Judetean Bacau – Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău,  Instituției Prefectului judetul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSTANDIȘ ANA CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.66
Din 27.04.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here