HCL 65 / 31 martie 2017

940

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 65 / 31 Martie 2017

pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 1/14.01.2015 „privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși’’, precum și abrogarea HCL nr.165/29.11.2016

Consiliul Local al orașului Buhuși, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere;
– adresa Ministerului Sănătății nr.XI/A/3652/FB/1426/21.02.2017 privind avizul pentru COMPLETAREA STRUCTURII Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Buhuși, cu un cabinet în specialitatea ,,urologie’’;
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6/23.03.2017 a Spitalului Orășenesc Buhuși;
– adresa Spitalului Orășenesc Buhuși nr.3041/24.03.2017 privind aprobarea noii structuri a Spitalului Orășenesc Buhuși cu modificările și completările ulterioare avizate de Ministerul Sănătății, înregistrată sub nr.12686/24.03.2017;
– raportul nr.12707/24.03.2017 al compartimentului de specialitate;
– expunerea de motive nr. 12708/24.03.2017 a Primarului orașului Buhuși;
– HCL nr. 37/17.06.2010 – privind desemnarea comisiei de primire a ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății precum și aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău și Consiliul Local Buhuși a transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Buhuși;
– H.C.L. nr.1/14.01.2015 „privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși’’;
– OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 172 alin.(7) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare care prevede: „(7)Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii”;
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările și completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.13645/31.03.2017, raportul comisiei juridice nr.13655/31.03.2017, favorabile;
– în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit d, alin. (6) lit. a, pct. 3 alin. (9), art. 45, art. 48 alin.(2) și art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr.1/14.01.2015 ,,privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși” după cum urmează:
Spitalizare continua
–        Sectia medicina interna  – 35 paturi

Din care :
o        Compartiment cardiologie – 5 paturi.
o        Compartiment reumatologie – 5 paturi.

Sectia chirurgie generala – 27 paturi.
Din care :
o        Compartiment ortopedie – traumatologie – 4 paturi.
Compartiment pediatrie – 15 paturi
Din care:
o        Terapie acută – 5 paturi
Compartiment A.T. I. – 5 paturi.
Sectia psihiatrie cronici – 37 paturi
Compartiment boli infectioase – 20 paturi.
Compartiment medicina interna cronici – 15 paturi
Compartiment neurologie – 10 paturi.
Compartiment ingrijiri paliative – 9 paturi.

TOTAL SPITALIZARE CONTINUA 173 PATURI
INSOTITORI 10 PATURI

Structura spitalizare de zi
o        Specialitati medicale – 8 paturi, din care:
        Medicina interna – 3 paturi
        Reumatologie – 1 pat
        Neurologie – 2 paturi
        Cardiologie – 2 paturi
o        Specialitati chirurgicale -7 paturi, din care:
        Chirurgie – 3 paturi
        Ortopedie – 1 pat
        O.R.L. – 1 pat
        Obstetrica –Ginecologie – 2 paturi
o        Pediatrie – 2 paturi
o        Boli infectioase – 3 paturi

TOTAL STRUCTURA SPITALIZARE DE ZI 20 PATURI
TOTAL GENERAL 203 PATURI

DIN STRUCTURA MAI FAC PARTE:
o        Compartiment Primiri Urgente
o        Farmacie
o        Bloc operator
o        Sterilizare
o        Unitate Transfuzii Sanguine
o        Laborator radiologie si imagistica medicala
o        Laborator analize medicale
o        Serviciul anatomie patologica
        Citologie
        Histopatologie
        Prosectura
o        Cabinet planificare familiala
o        Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale
o        Compartiment de evaluare si statistica medicala
o        Dispensar T.B.
        Cabinet consultatii adulti
        Cabinet consultatii copii
        Cabinet asistente teren
        Radiologie

AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CU CABINETE IN URMATOARELE SPECIALITATI:
o        Medicina interna
o        Cabinet recuperare medicina fizica si balneologie
o        Chirurgie generala
o        Ortopedie si traumatologie
o        O.R.L.
o        Obstetrica – ginecologie
o        Dermatovenerologie
o        Oftalmologie
o        Pediatrie
o        Reumatologie
o        Neurologie
o        Cardiologie
o        Psihiatrie
o        Boli infectioase
o        Urologie

APARAT FUNCTIONAL
STRUCTURA DE MANAGEMENT A CALITATII SERVICIILOR MEDICALE
Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 1/14.01.2015 rămân valabile.
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă prevederile HCL nr. 165/29.11.2016.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Managerul și compartimentele de specialitate ale Spitalului Orășenesc Buhuși, de către Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși și va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și Direcției Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.65
Din 31.03.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here