HCL 64 / 31 martie 2017

960

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 64 / 31 Martie 2017

privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru personalul angajat la Spitalul Orăşenesc Buhuşi pe anul 2017

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Hotărârea nr.7/23.03.2017 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
– nota de fundamentare nr.2984/23.03.2017 a Spitalului orăşenesc Buhuşi;
– Adresa nr.3021/24.03.2017 a Spitalului orăşenesc Buhuşi, înregistrată la Primăria oraşului Buhuşi sub nr.12685/24.03.2017;
– Expunerea de motive nr.12717/24.03.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– OUG nr.79/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
– OUG 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;
– Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
– Legea nr. 284/2010 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– raportul comisiei economice nr.13645/31.03.2017, raportul comisiei juridice nr.13655/31.03.2017, favorabile;
– În temeiul art. 10, art. 17, art. 36 alin.2, lit. a, d, alin.3, lit. b), art. 45 alin.1, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completă şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 01.03.2017 se aprobă Statul de funcţii şi Organigrama pentru personalul angajat la Spitalul Orăşenesc Buhuşi, conform anexelor 1 şi 2, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Consiliului de administraţie al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare şi Compartimentul Financiar Contabilitate din cadrul Spitalului Orăşenesc Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.64
Din 31.03.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here