HCL 63 / 28 iulie 2016

898

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 63 / 28 Iulie 2016

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului Local Buhuşi

         Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        raportul nr.23548/27.06.2016 al Secretarului oraşului Buhuşi;
–        expunerea de motive nr.23549/27.06.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în medii de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – modificată şi completată;
–        prevederile Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate – republicată şi modificată;
–        Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
–        prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
–        prevederile Legii nr.673/2002 privind aprobarea O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului, cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
–        prevederile Legii nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
–        prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali – modificată şi completată;
–        prevederile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
–        Constituţia României;
–        prevederile HGR nr.282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora;
–        Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
–        rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        în baza art.36 alin.2 lit. „a”  alin. 3 lit. „a”, art.45, art.48 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Buhuşi conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, iar HCL nr.51/19.07.2012 se abrogă.
Art.3. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată pe site-ul instituţiei, va comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către consilierii locali.

 

PRESEDINTE de sedinta,
MIHAI Pristavu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORASULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.63 Din este 28.07.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here