HCL 62 / 14 iulie 2016

1.099

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 62 / 14 Iulie 2016

privind aprobarea componenței noului Consiliu de Administrație
al Spitalului Orășenesc Buhuși

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
        Raportul nr. 23830/29.06.2016 al dnei Botezatu Daniela – consilier juridic;
        Expunerea de motive nr. 23831/29.06.2016 a Primarului orasului Buhusi;
        Adresa nr. 7198/12.07.2016 înaintată de Spitalul Orășenesc Buhuși, înregistrată la Primăria Buhuși cu nr. 25121/12.07.2016;
        Adresa DSPJ Bacău cu nr. 8558/10.05.2016 și a OMS nr. 563/06.05.2016;
        Adresa nr. 369/28.06.2016 a Colegiului Medicilor Bacău;
        Adresa nr. 682/27.06.2016 a O.A.M.G.M.A.M.R.-Filiala Bacău;
        HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
        HCL nr. 37/17.06.2010 – privind desemnarea comisiei de primire a ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății precum și aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău și Consiliul Local Buhuși a transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Buhuși;
        prevederile art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – modificată și completată;
        OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
        Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
        prevederile art. 88 – art. 94 alin.2ˆ1 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;
        Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
        rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
        În baza art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 3, alin. (9), art. 37, art. 45 și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă componența noului Consiliu de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși, după cum urmează:
Membri titulari:       1. Constandiș Ana-Cristina – consilier local;
2. Pristavu Mihai – consilier local;
3. Mareș Elena  – consilier juridic UAT orașul Buhuși;
4. Dr. Lucaci Cecilia – reprezentant D.S.P.J. Bacău;
5. Ec. Aghion Miluca – reprezentant D.S.P.J.Bacău;
Membri supleanți:   1. Drăghici Florența – consilier local;
2. Spataru Ion – consilier local;
3. Grigoroiu Diana  – consilier juridic UAT orașul Buhuși;
4. Dr. Munteanu Alina – reprezentant D.S.P.J. Bacău;
5. Dr. Matanie Cristina – reprezentant D.S.P.J. Bacău;
Membri cu statut de invitați:
1. Dr. Andriescu Cătălin – reprezentant Colegiul Medicilor Bacău;
2. Asist. med. pr. Popa Virginia – reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R.   Filiala Bacău;
Art. 2 Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși își va desfășura activitatea în limita competențelor stabilite prin actele normative în vigoare.
Art. 3 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către persoanele desemnate la art.1, va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului-Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Spitalului Orășenesc Buhuși și Comp. Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PRISTAVU MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 62
Din 14.07.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here