HCL 61 / 14 iulie 2016

799

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 61 / 14 Iulie 2016

privind aprobarea modificării poziţiilor 59, 60, 122 litera h) din anexa nr. 4 a H.G.  nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public a  judeţului Bacău precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, modificată și completată

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
        prevederile H.G. nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, Anexa nr. 4 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buhuşi, publicată în Monitorul Oficial 305 bis din 9.05.2002, modificată și completată;
        H.G. nr. 1476/2008 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău şi pentru completarea anexei nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău;
        prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
        art. 1 alin. (4)-(6) și art. 2 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
        Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;
        Raportul  nr. 24869/11.07.2016 al Compartimentului de specialitate;
        Expunerea de motive nr. 24870/11.07.2016 a Primarului  UAT Orașul Buhuşi;
        Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
        rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
        În baza art. 36 alin. (2) lit. c), d), alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a, pct. 11, art. 45 și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea poziţiilor 59, 60, 122 litera h) din anexa nr. 4 a H.G. nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public a judeţului Bacău precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, modificată și completată, necesară pentru actualizarea cărților funciare aferente terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea Consiliul Local Buhuși și Primăria Buhuși, precum și instituțiile publice de interes local, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PRISTAVU MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 61
Din 14.07.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here