HCL 60 / 31 martie 2017

672

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 60 / 31 Martie 2017

privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 – prin bugetul local –  al Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi şi estimat pe anii 2018-2020

Consiliul Local Buhusi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară:
Având în vedere:
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr.17/23.03.2017 a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuși;
– Adresa nr.153/23.03.2017 a Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi, înregistrată  la instituţia noastră sub nr.12710/24.03.2017;
– nota de fundamentare nr.151/24.03.2017 a Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi;
– Expunerea de Motive nr.12847/27.03.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Adresa nr.168/31.03.2017 a Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi, înregistrată  la instituţia noastră sub nr.13746/31.03.2017;
– Prevederile Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pentru anul 2017;
– Prevederile Legii nr.7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
– O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi   instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– HG nr 1589/2002 – privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii – modificată şi completată;
– HG nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
– OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei modificată și completată;
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice;
– O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– Legea  educaţiei naţionale nr.1/2011 – cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
– Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– OUG nr.57/2015 – salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
– art.11 alin.3 și art.22 din Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetării, Tineretului si Sportului nr.5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017 – 2018;
– Cap. II din Ordinul nr.5079/2016 rivind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
– Legea nr.250/2016  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;
– OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
– Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
– raportul comisiei economice nr.13645/31.03.2017, raportul comisiei juridice nr.13655/31.03.2017, favorabile;
– În baza art 9, art 10, art 27, art 36 alin 2 lit b, d, alin 4, lit a, alin 6, lit a, pct 1, art 45, art.48, alin.2 si art 115 alin. 1 lit b din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 – republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de cheltuieli pe anul 2017 – prin bugetul local – al Şcolii gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi şi estimat pe anii 2018-2020, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Şcoala gimnazială  ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Primarului Oraşului Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.60
Din 31.03.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here