HCL 6 / 16 ianuarie 2017

1.535

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 6 / 16 Ianuarie 2017

privind acoperirea definitivă a deficitului rezultat la secţiunea dezvoltare a anului 2016, din excedentul anilor precedenţi al bugetului local și utilizarea definitivă a excedentului anilor precedenți pentru acoperirea deficitului secțiunii dezvoltare a bugetului de venituri și cheltuieli venituri proprii în anul 2016 al Orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
–        Raportul nr.437/06.01.2017 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate;
–        Expunerea de motive  nr.438/06.01.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr.500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–        OMFP nr.2890/21.12.2016  pentru aprobarea Normelelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, art. 5.13.3;
–        prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Raportul comisiei economice nr.3186/16.01.2017 și raportul comisiei juridice nr.3187/16.01.2017, favorabile;
–        Prevederile art. art.9,art.10, art. 27, art. 36 alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, d, e, alin.9,  art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se propune acoperirea definitivă a deficitului rezultat la secţiunea dezvoltare a anului 2016, din excedentul anilor precedenţi al bugetului local și utilizarea definitivă a excedentului anilor precedenți pentru acoperirea deficitului secțiunii dezvoltare a bugetului de venituri și cheltuieli venituri proprii în anul 2016 al Orașului Buhuși, cu suma de lei 850.921,80.
Art.2. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Generale a Finanţelor Bacău.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.6
Din 16.01.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here