HCL 56 / 14 iulie 2016

897

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 56 / 14 Iulie 2016

privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși pe anul 2016

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
        Adresele unităților preuniversitare de învățământ de pe raza orașului Buhuși;
        Raportul nr. 24833/11.07.2016 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
        Expunerea de motive nr. 24834/11.07.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
        Prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;
        Prevederile Legii nr. 340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
        Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
        OUG nr. 57/2015 – salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
        Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
        Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
        În baza art. 27, art. 36 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pc. 1, alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al orașului Buhuși pe anul 2016 conform anexei –parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 Direcţia Buget Finanţe Contabilitate și unitătile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Buhuși vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
ART. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PRISTAVU MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 56
Din 14.07.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here