HCL 55 / 31 martie 2017

667

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 55 / 31 Martie 2017

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2018-2020  

 Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
•        Nota de fundamentare nr.2977/23.03.2017 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
•        Adresa nr.3030/24.03.2017 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi înregistrată la instituţia noastră sub nr.12689/24.03.2017;
•        Hotărârea nr.2/23.03.2017 a Consiliului de Administrație a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
•        Expunerea de motive nr.12719/24.03.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
•        Prevederile Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pentru anul 2017;
•        Prevederile Legii nr.7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
•         Legea nr.284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri  publice;
•        O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
•        Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
•        O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
•        Prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, precum si stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
•        Prevederile Legii nr.500/2002 – privind finanţele publice – modificată şi completată;
•        Legea nr.95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi           completată;
•        Ordinul nr.1043/2010 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru          elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public – modificat şi completat;
•        O.U.G. nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare – modificată şi completată;
•        O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale cu modificările şi completările ulterioare;
•        Legea nr.250/2016  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
•        OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;
•        Legea nr.195/2006 – Legea –cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare ;
•        raportul comisiei economice nr.13645/31.03.2017, raportul comisiei juridice nr.13655/31.03.2017, favorabile;
•        Prevederile art.10, art.27, art.36 alin.2, lit.b,e alin.4, lit.a, d, e, alin.7 lit.a, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se  aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2018-2020, conform anexelor 1-2- părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Orăşenesc Buhuşi, de către Consiliul de administraţie al Spitalului, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI

Hotărârea nr.55
Din 31.03.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here