HCL 55 / 14 iulie 2016

941

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 55 / 14 Iulie 2016

privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 1/14.01.2015 „ privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși”

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
– adresa Spitalului Orășenesc Buhuși nr. 7060/08.07.2016 privind aprobarea noii structuri a Spitalului Orășenesc Buhuși cu modificările și completările ulterioare avizate de Ministerul Sănătății;
– expunerea de motive a Primarului orașului Buhuși nr. 24768/08.07.2016;
– raportul de specialitate nr. 246767/08.07.2016;
– adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/36350/VVV/1270/30.06.2016 privind avizul  pentru modificările și completările de structură a  Spitalului Orășenesc Buhuși;
– HCL nr. 37/17.06.2010 – privind desemnarea comisiei de primire a ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății precum și aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău și Consiliul Local Buhuși a transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Buhuși;
– OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 172 alin. (7) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: „(7) Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii”.
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În baza art. 36 alin. (2) lit d, alin. (6) lit. a, pct. 3 alin. (9), art. 45 și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată și modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 1/14.01.2015 “privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși”, după cum urmează:
Spitalizare continuă
•        Secția medicină internă                                      – 35 paturi
Din care :
–        Compartiment cardiologie      5 paturi.
–        Compartiment reumatologie   5 paturi.
•        Compartiment chirurgie generală                     – 24 paturi.
Din care :
–        Compartiment ortopedie – traumatologie      – 4 paturi.
•         Compartiment pediatrie                                   – 15 paturi
Din care :
–        Terapie acută                          – 5 paturi
•        Compartiment A.T. I.                                         – 3 paturi.
•        Secția psihiatrie cronici                                      – 42 paturi
•        Compartiment boli infecțioase                           – 20 paturi.
•        Compartiment medicină internă cronici             – 15 paturi
•        Compartiment neurologie                                   – 10 paturi.
•        Compartiment îngrijiri paliative                         – 9 paturi.

TOTAL SPITALIZARE CONTINUĂ  173 PATURI

INSOTITORI  10 PATURI

Spitalizare de zi
•        Specialități medicale                                            – 8 paturi
–        Medicină internă                 – 3 paturi
–        Reumatologie                      – 1 pat
–        Neurologie                          – 2 paturi
–        Cardiologie                         – 2 paturi
•        Specialități chirurgicale                                         -7 paturi
–        Chirurgie                             – 3 paturi
–        Ortopedie                             – 1 pat
–        O.R.L.                                  – 1 pat
–        Obstetrică –Ginecologie      – 2 pat
•        Pediatrie                                                                 – 2 paturi
•        Boli infecțioase                                                      – 3 paturi

TOTAL SPITALIZARE DE ZI  20 PATURI

TOTAL GENERAL  203 PATURI

DIN STRUCTURA MAI FAC PARTE.
•        Compartiment Primiri Urgențe
•        Farmacie
•        Bloc operator
•        Sterilizare
•        Unitate Transfuzii Sanguine
•        Laborator radiologie și imagistică medicală
•        Laborator analize medicale
•        Serviciul anatomie patologică
–        Citologie
–        Histopatologie
–        Prosectură
•        Cabinet planificare familială
•        Compartiment de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale
•        Compartiment de evaluare și statistică medicală
•        Dispensar T.B.C.
–        Cabinet consultații adulți
–        Cabinet consultații copii
–        Cabinet asistente teren
–        Radiologie

AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CU CABINETE ÎN URMATOARELE SPECIALITĂȚI.
•        Medicină internă
•        Cabinet recuperare medicina fizica și balneologie
•        Chirurgie generală
•        Ortopedie și traumatologie
•        O.R.L.
•        Obstetrică – ginecologie
•        Dermatovenerologie
•        Oftalmologie
•        Pediatrie
•        Reumatologie
•        Neurologie
•        Cardiologie
•        Psihiatrie
•        Boli infecțioase

APARAT FUNCȚIONAL
STRUCTURA DE MANAGEMENT A CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat.
Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 1/14.01.2015 rămân aplicabile.
Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă prevederile HCL nr. 57/22.05.2015.
Art. 4 Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de contencios administrativ competentă.
Art. 5 Prezenta hotărâre va dusă la îndeplinire de către Managerul și compartimentele de specialitate ale Spitalului Orășenesc Buhuși, de către Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși și va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și Direcției Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PRISTAVU MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 55
Din 14.07.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here