HCL 52 / 25 iunie 2016

747

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 52 / 25 Iunie 2016

privind alegerea Viceprimarului Oraşului Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău;
Având în vedere:
–        prevederile art.57 din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
–        dispozițiile art.11-14 din Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare;
–        prevederile art.45 alin.(1) şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată, modificată şi completată

CONSILIUL LOCAL BUHUȘI, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă alegerea Viceprimarului oraşului Buhuşi, judeţul Bacău – în persoana domnului REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL.
Art.2. Pe durata exercitării mandatului, Viceprimarul oraşului Buhuşi – REZMIREȘ GHEORGHE DANIEL – îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului orașului Buhuși, Viceprimarului orașului Buhuși și Instituției Prefectului – Județul Bacău.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PRISTAVU MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here